Language of document :

Begäran om förhandsavgörande framställd av Hoge Raad der Nederlanden (Nederländerna) den 5 juni 2020 – Federatie Nederlandse Vakbeweging mot Heiploeg Seafood International BV, Heitrans International BV

(Mål C-237/20)

Rättegångsspråk: nederländska

Hänskjutande domstol

Hoge Raad der Nederlanden

Parter i det nationella målet

Klagande: Federatie Nederlandse Vakbeweging

Motparter: Heiploeg Seafood International BV, Heitrans International BV

Tolkningsfrågor

1)    Ska artikel 5.1 i direktiv 2001/23/EG(1 ) tolkas så, att villkoret att ”konkursförfarandet eller det motsvarande insolvensförfarandet ska inledas i syfte att likvidera överlåtarens tillgångar” är uppfyllt om

i)    överlåtarens konkurs är oundviklig och överlåtaren således verkligen är insolvent,

ii)    syftet med konkursförfarandet enligt nederländsk rätt är att få in största möjliga intäkter för borgenärskollektivet genom att likvidera gäldenärens tillgångar, och

iii)    det i ett prepack-förfarande före konkursbeslutet förbereds en överlåtelse av (en del av) företaget och överlåtelsen genomförs först efter konkursbeslutet, varvid

iv)    den tilltänkta konkursförvaltare som domstolen utsett ska låta sig styras, före konkursbeslutet, av borgenärskollektivets intressen och av samhällsintressen, såsom intresset av att bevara sysselsättningen, och den tilltänkta tillsynsdomare, som också utsetts av domstolen, ska övervaka att så sker,

v)    syftet med prepack-förfarandet är att i det efterföljande konkursförfarandet möjliggöra en likvidationsmetod där (en del av) det företag i drift (going concern) som ingår i överlåtarens tillgångar säljs för att få in största möjliga intäkter för borgenärskollektivet och så långt det är möjligt bevara sysselsättningen, och

vi)    utformningen av förfarandet säkerställer att detta mål faktiskt är styrande?

2)    Ska artikel 5.1 i direktivet tolkas så, att villkoret att ”konkursförfarandet eller det motsvarande insolvensförfarandet står under tillsyn av en behörig offentlig myndighet” är uppfyllt om överlåtelsen av (en del av) företaget förbereds i ett prepack-förfarande före konkursbeslutet och genomförs efter konkursbeslutet och

i)    före konkursbeslutet följs av en tilltänkt konkursförvaltare och en tilltänkt tillsynsdomare som utsetts av domstol men som saknar rättsliga befogenheter,

ii)    den tilltänkta konkursförvaltaren enligt nederländsk rätt före konkursbeslutet ska låta sig styras av borgenärskollektivets intressen och av andra samhällsintressen, såsom intresset av att bevara sysselsättningen, och den tilltänkta tillsynsdomaren ska övervaka att så sker,

iii)    den tilltänkta konkursförvaltarens och den tilltänkta tillsynsdomarens uppgifter inte skiljer sig från konkursförvaltarens och tillsynsdomarens uppgifter vid en konkurs,

iv)    det avtal enligt vilket företaget överlåts och som förberetts under ett prepack-förfarande ingås och genomförs först efter det att företaget har försatts i konkurs,

v)    domstolen vid ett konkursbeslut kan utse en annan person än den tilltänkta konkursförvaltaren eller den tilltänkta tillsynsdomaren till konkursförvaltare eller tillsynsdomare, och

vi)    konkursförvaltaren och tillsynsdomaren omfattas av samma krav på objektivitet och oavhängighet som en konkursförvaltare och tillsynsdomare i en konkurs som inte har föregåtts av ett prepack-förfarande och de på grundval av sitt lagstadgade uppdrag är skyldiga att, oavsett i vilken utsträckning de har varit inblandade före konkursbeslutet, avgöra huruvida den överlåtelse av (en del av) företaget som förberetts före konkursbeslutet ligger i borgenärskollektivets intresse och, om så inte är fallet, besluta att överlåtelsen inte ska äga rum, samtidigt som de hela tiden har befogenhet att av andra skäl, exempelvis på grund av andra samhällsintressen, såsom intresset av att bevara sysselsättningen, besluta att den överlåtelse av (en del av företaget) som förberetts före konkursbeslutet inte ska äga rum?

____________

(1 )     Rådets direktiv 2001/23/EG av den 12 mars 2001 om tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning om skydd för arbetstagares rättigheter vid överlåtelse av företag, verksamheter eller delar av företag eller verksamheter (EUT L 82, 2001, s. 16).