Language of document :

2020 m. gegužės 11 d. Sąd Rejonowy dla Warszawy-Woli w Warszawie (Lenkija) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje MN, DN, JN, ZN / X Bank S.A.

(Byla C-198/20)

Proceso kalba: lenkų

Prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas

Sąd Rejonowy dla Warszawy-Woli w Warszawie

Šalys pagrindinėje byloje

Ieškovai: MN, DN, JN, ZN

Atsakovas: X Bank S.A.

Prejudiciniai klausimai

1.    Ar 1993 m. balandžio 5 d. Tarybos direktyvos 93/13/EEB dėl nesąžiningų sąlygų sutartyse su vartotojais1 2 straipsnio b punktas, 3 straipsnio 1 ir 2 dalys, 4 straipsnis ir konstatuojamosios dalys:

– kadangi ir žodžiu, ir raštu sudaromos sutartys turi vienodai apsaugoti vartotoją, nepriklausomai nuo to, ar raštu sudaromų sutarčių atveju jų sąlygos išdėstomos viename ar keliuose dokumentuose;

– kadangi pasirinktų bendrų kriterijų pagrindu vertinant sąlygų nesąžiningumą, ypač kai vykdomas viešasis pardavimas ar tiekimas, ir taip, atsižvelgiant į vartotojų solidarumą, suteikiant kolektyvines paslaugas, privalu iš viso įvertinti ir įvairius susijusius interesus; kadangi tai yra laikoma sąžiningumo reikalavimu; kadangi vertinant sąžiningumą ypač reikia atsižvelgti į šalių derybinių pozicijų tvirtumą, į tai, ar vartotojas buvo paskatintas sutikti su sąlyga ir ar prekės arba paslaugos buvo parduotos arba suteiktos pagal specialų vartotojo užsakymą; kadangi pardavėjas ar tiekėjas gali patenkinti sąžiningumo reikalavimą, kai jis dorai ir teisingai veikia kitos šalies atžvilgiu, į kurios teisėtus interesus jis turi atsižvelgti;

– kadangi sutartys turi būti rašomos aiškia, suprantama kalba ir vartotojui faktiškai turi būti suteikiama galimybė išnagrinėti visas sąlygas, o kilus abejonėms turi būti interpretuojama vartotojo naudai;

atsižvelgiant į 2015 m. rugsėjo 3 d. Teisingumo Teismo sprendimo Horațiu Ovidiu Costea / SC Volksbank România SA (C-110/14, ECLI:EU:C:2015:538) 16 ir 21 punktus ir 2015 m. balandžio 23 d. generalinio advokato Pedro Cruz Villalón išvados (ECLI:EU:C:2015:271) 20 ir 26–33 punktus,

turėtų būti aiškinami taip, kad Direktyva 93/13 suteikiama vartotojų apsauga taikoma visiems vartotojams?

Ar, kaip siūloma 2014 m. balandžio 30 d. Teisingumo Teismo sprendimo Árpád Kásler, Hajnalka Káslerné Rábai / OTP Jelzálogbank Zrt (ECLI:EU:C:2014:282) 74 punkte, vartotojo apsauga taikoma tik vidutiniam, pakankamai informuotam ir protingai pastabiam bei nuovokiam vartotojui? Kitaip tariant, ar prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas gali nustatyti kiekvieno vartotojo sudarytos sutarties sąlygų nesąžiningumą, ar jis gali nustatyti tik sutarties, sudarytos vartotojo, kuris gali būti laikomas vidutiniu, pakankamai informuotu ir protingai pastabiu bei nuovokiu, sąlygų nesąžiningumą?

2.    Jei į pirmąjį klausimą būtų atsakyta taip, kad pagal Direktyvą 93/13 vartotojo apsauga taikoma ne visiems vartotojams, o tik vidutiniam, pakankamai informuotam ir protingai pastabiam bei nuovokiam vartotojui, ar vidutiniu, pakankamai informuotu ir protingai pastabiu bei nuovokiu vartotoju gali būti laikomas vartotojas, kuris prieš sudarydamas 150 000 PLN hipotekinės paskolos, indeksuojamos užsienio valiuta, sutartį 30 metų laikotarpiui jos neperskaitė? Ar tokiam vartotojui gali būti suteikta apsauga pagal Direktyvą 93/13?

3.    Jei į pirmąjį klausimą būtų atsakyta taip, kad pagal Direktyvą 93/13 vartotojų apsauga taikoma ne visiems vartotojams, o tik vidutiniam, pakankamai informuotam ir protingai pastabiam bei nuovokiam vartotojui, ar vidutiniu, pakankamai informuotu ir protingai pastabiu bei nuovokiu vartotoju gali būti laikomas vartotojas, kuris nors ir perskaitė 150 000 PLN dydžio hipotekinės paskolos, indeksuojamos užsienio valiuta, sutarties, sudaromos 30 metų laikotarpiui, projektą, tačiau jos iki galo nesuprato ir nesistengė suprasti sutarties reikšmės prieš ją sudarydamas, visų pirma nesikreipė į kitą sutarties šalį, tai yra banką, su prašymu išaiškinti sutarties ir jos konkrečių nuostatų reikšmę? Ar tokiam vartotojui gali būti suteikta apsauga pagal Direktyvą 93/13?

____________

1 OL L 95, 1993; 2004 m. specialusis leidimas lietuvių k., 15 sk., 2 t., p. 288–293.