Language of document :

Преюдициално запитване от Administratīvā apgabaltiesa (Латвия), постъпило на 9 юли 2020 г. — SIA Visma Enterprise/Konkurences padome

(Дело C-306/20)

Език на производството: латвийски

Запитваща юрисдикция

Administratīvā apgabaltiesa

Страни в главното производство

Жалбоподател: SIA Visma Enterprise

Ответник: Konkurences padome

Преюдициални въпроси

Може ли разглежданото в настоящия случай споразумение между производител и дистрибутори (съгласно което за период от 6 (шест) месеца, считано от регистрацията на потенциална сделка, дистрибуторът, който по-рано е регистрирал потенциалната сделка, има предимство за осъществяване на продажбата на съответния краен потребител, освен ако последният не възрази) да се счита при правилно тълкуване на Договора за функционирането на Европейския съюз за споразумение между предприятия, което има за цел предотвратяването, ограничаването или нарушаването на конкуренцията по смисъла на член 101, параграф 1 [ДФЕС]?

Съдържа ли разглежданото в настоящия случай споразумение между производител и дистрибутори, тълкувано в съответствие с разпоредбите на Договора за функционирането на Европейския съюз, индиции, позволяващи да се прецени дали за това споразумение е приложима общата забрана на картелите?

Може ли да се приеме, че разглежданото в настоящия случай споразумение между производител и дистрибутори, тълкувано в съответствие с разпоредбите на Договора за функционирането на Европейския съюз, представлява изключение? Само за изключителните дистрибуторски системи ли се прилага изключението, което допуска сключването на вертикални споразумения, предвиждащи ограничаване на активните продажби към изключителната територия или изключителните клиенти, които доставчикът е запазил за себе си или е предоставил на друг купувач, когато такова ограничаване не ограничава продажбите от страна на клиентите на купувача и когато пазарният дял на доставчика (жалбоподателя) не надвишава 30 %?

Може ли съставомерен признак на разглежданото в настоящия случай споразумение между производител и дистрибутори, тълкувано в съответствие с Договора за функционирането на Европейския съюз, да е единствено неправомерното поведение на само един икономически оператор? При обстоятелствата в настоящия случай, тълкувани в съответствие с разпоредбите на Договора за функционирането на Европейския съюз, налице ли са улики за участие на само един икономически оператор в картел?

При обстоятелствата в настоящия случай, тълкувани в съответствие с разпоредбите на Договора за функционирането на Европейския съюз, налице ли са улики за намаляване (нарушаване) на конкуренцията в рамките на дистрибуторската система, за преимущество в полза на жалбоподателя или за отрицателна последица за конкуренцията?

При обстоятелствата в настоящия случай, тълкувани в съответствие с разпоредбите на Договора за функционирането на Европейския съюз, ако пазарният дял на дистрибуторската мрежа не надвишава 30 % (жалбоподателят е производител, поради което неговият пазарен дял включва и обема на продажбите на дистрибуторите му), налице ли са улики за отрицателни последици за конкуренцията в дистрибуторската система и/или извън нея и прилага ли се забраната на картелите по отношение на това споразумение?

Съгласно член 101, параграф 3 от Договора за функционирането на Европейския съюз и член 2 от Регламент № 330/2010 на Комисията от 20 април 2010 г. 1 във връзка с член 4, буква б) от него:

–    Освобождаването прилага ли се за дистрибуторска система, при която: i) самият дистрибутор (търговец) избира потенциалния клиент, с когото ще си сътрудничи; ii) доставчикът не е определил предварително въз основа на обективни, добре известни и проверими критерии конкретна клиентска група, за да може всеки дистрибутор да предлага услугите си; iii) по искане на дистрибутора (търговеца) доставчикът запазва потенциални клиенти за него; iv) останалите дистрибутори не знаят или не са информирани предварително за запазването на потенциалния клиент; или при която v) единственият критерий за запазването на потенциален клиент и за установяването на съответната изключителна дистрибуторска система в полза на конкретен дистрибутор, е искането на последния, а не определянето им от доставчика; или при която iv) периодът на запазване е 6 (шест) месеца, считано от регистрацията на потенциалната сделка (след изтичането на които изключителната дистрибуция се прекратява)?

–    Може ли да се приеме, че пасивните продажби не са ограничени, ако сключеното между доставчика и дистрибутора споразумение съдържа условие, че купувачът (крайният потребител) може да възрази срещу посоченото запазване, но той не е информиран за такова условие? Може ли поведението на купувача (крайния потребител) да окаже влияние върху (обоснове) условията на споразумението между доставчика и дистрибутора?

____________

1 Регламент (ЕС) № 330/2010 на Комисията от 20 април 2010 година за прилагането на член 101, параграф 3 от Договора за функционирането на Европейския съюз относно категориите вертикални споразумения и съгласувани практики (ОВ L 102, 2010 г., стр. 1).