Language of document :

2020 m. liepos 9 d. Administratīvā apgabaltiesa (Latvija) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje SIA Visma Enterprise / Konkurences padome

(Byla C-306/20)

Proceso kalba: latvių

Prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas

Administratīvā apgabaltiesa

Šalys pagrindinėje byloje

Pareiškėja: SIA Visma Enterprise

Kita proceso šalis: Konkurences padome

Prejudiciniai klausimai

1.    Ar šioje byloje nagrinėjamas gamintojo ir platintojų susitarimas (pagal kurį 6 (šešis) mėnesius nuo galimo sandorio įregistravimo platintojui, kuris galimą sandorį įregistravo anksčiausiai, suteikiama pirmenybė vykdyti pardavimo procesą su atitinkamu galutiniu vartotoju, nebent šis vartotojas tam paprieštarauja), remiantis teisingu Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo aiškinimu gali būti laikomas bendrovių susitarimu, kurio tikslas yra konkurencijos trukdymas, ribojimas arba iškraipymas, kaip tai suprantama pagal [SESV] 101 straipsnio 1 dalį?

2.    Ar šioje byloje nagrinėjamas gamintojo ir platintojų susitarimas, aiškinamas remiantis Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo nuostatomis, turi požymių, leidžiančių įvertinti, ar minėtam susitarimui netaikoma bendro draudžiamų susitarimų draudimo išimtis?

3.    Ar šioje byloje nagrinėjamas gamintojo ir platintojų susitarimas, aiškinamas remiantis Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo nuostatomis, turi būti laikomas išimtimi? Ar išimtis, pagal kurią leidžiama sudaryti vertikaliuosius susitarimus, nustatančius aktyvios prekybos ribojimą išskirtinėje teritorijoje arba išskirtinei klientų grupei, kurias tiekėjas rezervuoja vien sau arba išimtinai paskiria kitam pirkėjui, taikoma tik išimtinėms platinimo sistemoms, jei toks apribojimas nesuvaržo pirkėjo klientų vykdomo pardavimo ir jei tiekėjo (pareiškėjos) rinkos dalis neviršija 30 %?

4.    Ar šioje byloje nagrinėjamas gamintojo ir kelių platintojų susitarimas, aiškinamas pagal Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo, gali būti laikomas draudžiamu susitarimu remiantis tik vieno ekonominės veiklos vykdytojo neteisėtais veiksmais? Ar šios bylos aplinkybėmis, aiškinamomis remiantis Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo nuostatomis, reikia įvertinti vienintelio ekonominės veiklos vykdytojo dalyvavimo draudžiamame susitarime požymius?

5.    Ar šios bylos aplinkybėmis, aiškinamomis remiantis Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo nuostatomis, reikia įvertinti konkurencijos sumažėjimo (iškraipymo) platinimo sistemos srityje požymius, pareiškėjos pranašumo požymius ar neigiamo poveikio konkurencijai požymius?

6.    Ar šios bylos aplinkybėmis, aiškinamomis remiantis Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo nuostatomis, jei platinimo tinklo rinkos dalis neviršija 30 % (pareiškėja yra gamintoja, taigi jos rinkos dalis taip pat apima jos platintojų pardavimo rinkoje apimtis), reikia įvertinti neigiamą poveikį konkurencijai platinimo sistemoje ir (arba) už jos ribų, ir ar šiam susitarimui taikomas draudžiamų susitarimų draudimas?

7.    Ar pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 101 straipsnio 3 dalį ir 2010 m. balandžio 20 d. Komisijos reglamento Nr. 330/20101 2 straipsnį, siejamą su to paties reglamento 4 straipsnio b punktu:

–    išimtis taikoma platinimo sistemai, pagal kurią i) pats platintojas (prekybininkas) išsirenka galimą klientą, su kuriuo ketina bendradarbiauti; ii) tiekėjas iš anksto ir remdamasis objektyviais, aiškiai žinomais bei patikrintinais kriterijais nenustatė konkrečios klientų grupės, kuriai kiekvienas platintojas teikia savo paslaugas; iii) platintojo (prekybininko) prašymu tiekėjas galimus klientus rezervuoja minėtam platintojui; iv) kiti platintojai nežino arba nėra iš anksto informuoti apie galimo kliento rezervavimą; ar pagal kurią v) vienintelis kriterijus norint rezervuoti galimą klientą ir konkrečiam platintojui nustatyti atitinkamą išimtinę platinimo sistemą yra to platintojo pateiktas prašymas, o ne tiekėjo sprendimas; ar pagal kurią vi) rezervavimas galioja 6 (šešis) mėnesius nuo galimo sandorio įregistravimo (kuriems praėjus išimtinis platinimas nustoja galioti)?

–    reikia galima teigti, jog pasyvi prekyba neapribojama, jei į tiekėjo ir platintojo susitarimą įtraukiama sąlyga, pagal kurią pirkėjas (galutinis vartotojas) gali paprieštarauti minėtam rezervavimui, tačiau nebuvo informuotas apie šią sąlygą? Ar pirkėjo (galutinio vartotojo) elgesys gali daryti poveikį tiekėjo ir platintojo susitarimo sąlygoms (jas pagrįsti)?

____________

1 2010 m. balandžio 20 d. Komisijos reglamentas Nr. 330/2010 dėl Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 101 straipsnio 3 dalies taikymo vertikaliųjų susitarimų ir suderintų veiksmų rūšims (OL L 102, 2010, p. 1).