Language of document :

Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Administratīvā apgabaltiesa (Lotyšsko) 9. júla 2020 – SIA „Visma Enterprise“/Konkurences padome

(vec C-306/20)

Jazyk konania: lotyština

Vnútroštátny súd, ktorý podal návrh na začatie prejudiciálneho konania

Administratīvā apgabaltiesa

Účastníci konania pred vnútroštátnym súdom

Žalobkyňa: SIA „Visma Enterprise“

Žalovaná: Konkurences padome

Prejudiciálne otázky

1.    Možno dohodu medzi výrobcom a distribútormi, o akú ide v prejednávanej veci (na základe ktorej má distribútor, ktorý predtým zaznamenal potenciálnu transakciu, počas obdobia 6 – šiestich – mesiacov od zápisu potenciálnej transakcie, prednosť uskutočniť proces predaja s dotknutým koncovým užívateľom, pokiaľ proti tomu tento koncový užívateľ nenamieta), považovať podľa správneho výkladu Zmluvy o fungovaní Európskej únie, za dohodu medzi podnikmi, ktorej cieľom je vylučovanie, obmedzovanie alebo skresľovanie hospodárskej súťaže v zmysle článku 101 ods. 1 [ZFEÚ]?

2.    Vykazuje dohoda medzi výrobcom a distribútormi, o akú ide v prejednávanej veci, vykladaná v súlade s ustanoveniami Zmluvy o fungovaní Európskej únie, známky umožňujúce posúdiť, či uvedená dohoda nie je vyňatá zo všeobecného zákazu kartelov?

3.    Možno sa domnievať, že dohoda medzi výrobcom a distribútormi, o akú ide v prejednávanej veci, vykladaná v súlade s ustanoveniami Zmluvy o fungovaní Európskej únie, predstavuje výnimku? Uplatňuje sa výnimka, ktorá umožňuje uzatvárať vertikálne dohody, ktoré stanovujú obmedzenie aktívnych predajov na území alebo skupine zákazníkov, ktoré si dodávateľ vyhradil výlučne pre seba alebo určil výhradne pre iného kupujúceho, ak takéto obmedzenie neohraničuje predaje zákazníkov kupujúceho, a ak trhový podiel dodávateľa (žalobkyne) nepresahuje 30 %, len na výhradné distribučné systémy?

4.    Môže základný prvok dohody medzi výrobcom a distribútormi, o akú ide v prejednávanej veci, vykladanej v súlade so Zmluvou o fungovaní Európskej únie, pozostávať len z protiprávneho konania jediného hospodárskeho subjektu? Existujú za okolností prejednávanej veci, vykladaných v súlade s ustanoveniami Zmluvy o fungovaní Európskej únie, známky o účasti jediného hospodárskeho subjektu na karteli?

5.    Existujú za okolností prejednávanej veci, vykladaných v súlade s ustanovenia Zmluvy o fungovaní Európskej únie, známky o obmedzení (narušení) hospodárskej súťaže v rámci distribučného systému alebo o výhode v prospech žalobkyne alebo o negatívnom dopade na hospodársku súťaž?

6.    Existujú za okolností prejednávanej veci, vykladaných v súlade s ustanovenia Zmluvy o fungovaní Európskej únie, ak trhový podiel distribučnej siete nepresahuje 30 % (žalobkyňa je výrobcom, a preto jej trhový podiel zahŕňa aj objemy predaja jej distribútorov), známky o negatívnych dopadoch na hospodársku súťaž v distribučnom systéme a/alebo mimo neho, a podlieha uvedená dohoda zákazu kartelov?

7.    V súlade s článkom 101 ods. 3 Zmluvy o fungovaní Európskej únie a článkom 2 nariadenia Komisie č. 330/20101 z 20. apríla 2010 v spojení s článkom 4 písm. b) tohto nariadenia:

–    uplatňuje sa výnimka na distribučný systém, podľa ktorého i) samotný distribútor (obchodník) si vyberie potenciálneho zákazníka, s ktorým bude spolupracovať; ii) dodávateľ predtým neurčil na základe objektívnych, jasne známych a overiteľných kritérií, špecifickú skupinu zákazníkov, pre ktorú každý distribútor poskytuje svoje služby; iii) dodávateľ na žiadosť distribútora (obchodníka) si vyhradí potenciálnych zákazníkov pre uvedeného distribútora; iv) ostatní distribútori nevedia alebo nie sú vopred informovaní o vyhradení potenciálneho zákazníka; alebo podľa ktorého v) jediným kritériom pre vyhradenie potenciálneho zákazníka a stanovenie následného výhradného distribučného systému v prospech konkrétneho distribútora, je žiadosť uvedeného distribútora, a nie určenie zo strany dodávateľa; alebo podľa ktorého vi) vyhradenie zostáva v platnosti počas 6 – šiestich – mesiacov od zápisu potenciálnej transakcie (po uplynutí ktorých prestane platiť výhradná distribúcia)?

–    možno sa domnievať, že pasívne predaje nie sú obmedzené, ak dohoda uzatvorená medzi dodávateľom a distribútorom obsahuje podmienku, že kupujúci (koncový užívateľ) môže proti uvedenej výhrade namietať, ale tento kupujúci nebol o tejto podmienke informovaný? Môže správanie kupujúceho (koncového užívateľa) ovplyvniť (odôvodniť) podmienky dohody medzi dodávateľom a distribútorom?

____________

1 Nariadenie Komisie (EÚ) č. 330/2010 z 20. apríla 2010 o uplatňovaní článku 101 ods. 3 Zmluvy o fungovaní Európskej únie na kategórie vertikálnych dohôd a zosúladených postupov (Ú. v. EÚ L 102, 2010, s. 1).