Language of document :

Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Administratīvā apgabaltiesa (Latvija) 9. julija 2020 — SIA Visma Enterprise/Konkurences padome

(Zadeva C-306/20)

Jezik postopka: latvijščina

Predložitveno sodišče

Administratīvā apgabaltiesa

Stranki v postopku v glavni stvari

Tožeča stranka: SIA Visma Enterprise

Tožena stranka: Konkurences padome

Vprašanja za predhodno odločanje

1.    Ali je mogoče sporazum med proizvajalcem in distributerji v obravnavani zadevi (v skladu s katerim ima distributer, ki je potencialni posel prijavil, v obdobju 6 (šestih) mesecev od prijave potencialnega posla prednost pri izvedbi postopka prodaje zadevnemu končnemu uporabniku, razen če ta temu nasprotuje), v skladu s pravilno razlago Pogodbe o delovanju Evropske unije šteti za sporazum med podjetji, katerega cilj je preprečevanje, omejevanje ali izkrivljanje konkurence, v smislu člena 101(1) [PDEU]?

2.    Ali sporazum med proizvajalcem in distributerji v obravnavani zadevi, če se razlaga v skladu z določbami Pogodbe o delovanju Evropske unije, vsebuje znake, na podlagi katerih je mogoče presojati o tem, ali ta sporazum ni izvzet iz splošne prepovedi omejevalnih sporazumov?

3.    Ali je treba sporazum med proizvajalcem in distributerji, ki je obravnavan v tej zadevi, če se razlaga v skladu z določbami Pogodbe o delovanju Evropske unije, šteti za izjemo? Ali izjema, ki omogoča vertikalne sporazume, s katerimi se vzpostavijo omejitve aktivne prodaje na izključno ozemlje ali izključni skupini odjemalcev, ki si jo je pridržal dobavitelj ali ki jo je dobavitelj dodelil drugemu kupcu, če ta omejitev kupčevim odjemalcem ne omejuje prodaje in če tržni delež dobavitelja (tožeča stranka) ne presega 30 %, velja samo za sisteme izključne distribucije?

4.    Ali je lahko nezakonito ravnanje enega samega gospodarskega subjekta konstitutivni element sporazuma med proizvajalcem in distributerji, ki je obravnavan v tej zadevi, če se ta razlaga v skladu s Pogodbo o delovanju Evropske unije? Ali je v okoliščinah obravnavane zadeve, če se razlagajo v skladu z določbami Pogodbe o delovanju Evropske unije, treba presojati o tem, ali obstajajo znaki udeležbe enega samega gospodarskega subjekta pri omejevalnem sporazumu?

5.    Ali je v okoliščinah obravnavane zadeve, če se razlagajo v skladu z določbami Pogodbe o delovanju Evropske unije, treba presojati o tem, ali obstajajo znaki zmanjševanja (izkrivljanja) konkurence v okviru distribucijskega sistema ali prednosti v korist tožeče stranke ali negativnega učinka na konkurenco?

6.    Ali je v okoliščinah obravnavane zadeve, če se razlagajo v skladu z določbami Pogodbe o delovanju Evropske unije, če tržni delež distribucijskega omrežja ne presega 30 % (tožeča stranka je proizvajalec, zato njegov tržni delež vključuje tudi obseg prodaje njegovih distributerjev), treba presojati o tem, ali obstajajo znaki negativnih učinkov na konkurenco v distribucijskem sistemu in/ali zunaj njega in za ta sporazum velja prepoved omejevalnih sporazumov?

7.    V skladu s členom 101(3) Pogodbe o delovanju Evropske unije in členom 2 v povezavi s členom 4(b) Uredbe Komisije (ES) št. 330/20101 z dne 20. aprila 2010:

–    Ali izjema velja za distribucijski sistem, na podlagi katerega (i) distributer (trgovec) sam izbere potencialnega odjemalca, s katerim bo sodeloval; (ii) dobavitelj na podlagi objektivnih, jasno znanih in preverljivih meril ni predhodno določil izključne skupine odjemalcev, za katero bi vsak distributer opravljal storitve; (iii) dobavitelj na zahtevo distributerja (trgovca) za tega distributerja rezervira potencialne odjemalce; (iv) drugi distributerji ne poznajo ali niso predhodno obveščeni o rezervaciji potencialnega odjemalca; ali na podlagi katerega je (v) edino merilo za rezervacijo potencialnega odjemalca in za vzpostavitev poznejšega izključnega distribucijskega sistema v korist določenega distributerja zahteva tega distributerja, in ne določitev s strani dobavitelja; ali na podlagi katerega (vi) rezervacija ostane v veljavi 6 (šest) mesecev po prijavi potencialnega posla (izključna distribucija po izteku šestih mesecev preneha veljati)?

–    Ali je treba šteti, da pasivna prodaja ni omejena, če sporazum, sklenjen med dobaviteljem in distributerjem, vključuje pogoj, da lahko kupec (končni uporabnik) nasprotuje navedeni rezervaciji, vendar o tem ni bil obveščen? Ali lahko ravnanje kupca (končnega uporabnika) vpliva na (upravičenje) pogojev sporazuma med dobaviteljem in distributerjem?

____________

1 Uredba Komisije (EU) št. 330/2010 z dne 20. aprila 2010 o uporabi člena 101(3) Pogodbe o delovanju Evropske unije za skupine vertikalnih sporazumov in usklajenih ravnanj (UL 2010, L 102, str. 1).