Language of document :

Жалба, подадена на 16 ноември 2019 г. от Karolina Romańską срещу определението, постановено от Общия съд на 6 септември 2019 г. по дело T-212/18 Romańska/Frontex

(Дело C-839/19 P)

Език на производството: полски

Страни

Жалбоподател: Karolina Romańska - Kuć (представител: A. Tetkowska, adwokat)

Друга страна в производството: Европейската агенция за гранична и брегова охрана

С определение от 31 януари 2020 г. делото е заличено от регистъра.

____________