Language of document :

Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Verwaltungsgerichtshof (Rakúsko) 3. júna 2020 – MT/Landespolizeidirektion Steiermark

(vec C-231/20)

Jazyk konania: nemčina

Vnútroštátny súd, ktorý podal návrh na začatie prejudiciálneho konania

Verwaltungsgerichtshof

Účastníci konania pred vnútroštátnym súdom

Navrhovateľ v konaní o opravnom prostriedku „Revision“: MT

Dotknutý orgán: Landespolizeidirektion Steiermark

Prejudiciálne otázky

1. Musí vnútroštátny súd v trestnom konaní, ktoré sa vedie na účely ochrany právnej úpravy monopolu, preskúmať ustanovenie týkajúce sa trestnej sankcie, ktoré má uplatniť, z hľadiska slobody poskytovať služby, ak už predtým preskúmal túto právnu úpravu monopolu v súlade s požiadavkami Súdneho dvora Európskej únie a z tohto skúmania vyplynulo, že táto právna úprava monopolu je odôvodnená?

2. V prípade, ak je odpoveď na prvú otázku kladná:

2a) Má sa článok 56 ZFEÚ vykladať v tom zmysle, že bráni vnútroštátnemu predpisu, ktorý stanovuje, že za sprístupňovanie zakázaných lotérií podľa zákona o hazardných hrách v rámci podnikania sa musí nevyhnutne uložiť pokuta za každý hrací automat bez absolútnej hornej hranice celkovej sumy uložených pokút?

2b) Má sa článok 56 ZFEÚ vykladať v tom zmysle, že bráni vnútroštátnemu predpisu, ktorý stanovuje, že za sprístupňovanie zakázaných lotérií podľa zákona o hazardných hrách v rámci podnikania sa musí nevyhnutne uložiť minimálna pokuta vo výške 3 000 eur za každý hrací automat?

2c) Má sa článok 56 ZFEÚ vykladať v tom zmysle, že bráni vnútroštátnemu predpisu, ktorý stanovuje, že za sprístupňovanie zakázaných lotérií podľa zákona o hazardných hrách v rámci podnikania sa má uložiť náhradný trest odňatia slobody za každý hrací automat bez absolútnej hornej hranice celkového súčtu uložených náhradných trestov odňatia slobody?

2d) Má sa článok 56 ZFEÚ vykladať v tom zmysle, že bráni vnútroštátnemu predpisu, ktorý stanovuje, že v prípade uloženia sankcie za sprístupňovanie zakázaných lotérií podľa zákona o hazardných hrách v rámci podnikania sa uloží povinnosť zaplatiť príspevok na trovy trestného konania vo výške 10 % uložených pokút?

3. V prípade, ak je odpoveď na prvú otázku záporná:

3a) Má sa článok 49 ods. 3 Charty základných práv Európskej únie (ďalej len „Charta“) vykladať v tom zmysle, že bráni vnútroštátnemu predpisu, ktorý stanovuje, že za sprístupňovanie zakázaných lotérií podľa zákona o hazardných hrách v rámci podnikania sa musí nevyhnutne uložiť pokuta za každý hrací automat bez absolútnej hornej hranice celkovej sumy uložených pokút?

3b) Má sa článok 49 ods. 3 Charty vykladať v tom zmysle, že bráni vnútroštátnemu predpisu, ktorý stanovuje, že za sprístupňovanie zakázaných lotérií podľa zákona o hazardných hrách v rámci podnikania sa musí nevyhnutne uložiť minimálna pokuta vo výške 3 000 eur za každý hrací automat?

3c) Má sa článok 49 ods. 3 Charty vykladať v tom zmysle, že bráni vnútroštátnemu predpisu, ktorý stanovuje, že za sprístupňovanie zakázaných lotérií podľa zákona o hazardných hrách v rámci podnikania sa má uložiť náhradný trest odňatia slobody za každý hrací automat bez absolútnej hornej hranice celkového súčtu uložených náhradných trestov odňatia slobody?

3d) Má sa článok 49 ods. 3 Charty vykladať v tom zmysle, že bráni vnútroštátnemu predpisu, ktorý stanovuje, že v prípade uloženia sankcie za sprístupňovanie zakázaných lotérií podľa zákona o hazardných hrách v rámci podnikania sa uloží povinnosť zaplatiť príspevok na trovy trestného konania vo výške 10 % uložených pokút?

____________