Language of document :

Преюдициално запитване от Bundesverwaltungsgericht (Германия), постъпило на 7 юли 2020 г. — BUND Naturschutz in Bayern e.V./Landkreis Rosenheim

(Дело C-300/20)

Език на производството: немски

Запитваща юрисдикция

Bundesverwaltungsgericht

Страни в главното производство

Жалбоподател: BUND Naturschutz in Bayern e.V.

Ответник: Landkreis Rosenheim

в присъствието на: Landesanwaltschaft Bayern, Vertreter des Bundesinteresses beim Bundesverwaltungsgericht

Преюдициални въпроси

Трябва ли член 3, параграф 2, буква а) от Директива 2001/42/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 27 юни 2001 година относно оценката на последиците на някои планове и програми върху околната среда1 да се тълкува в смисъл, че се определя рамка за даване на съгласие за бъдещото развитие на проектите, изброени в приложения I и II към Директива 2011/92/ЕС2 (Директива за ОВОС), дори и когато за защитата на природата и ландшафта наредба предвижда общи забрани с възможност за освобождаване и изисквания за разрешение, които нямат специфична връзка с проекти от приложенията към Директивата за ОВОС?

Трябва ли член 3, параграф 2, буква а) от Директива 2001/42/ЕО да се тълкува в смисъл, че планове и проекти са изготвени за областите селско и горско стопанство, земеползване и т.н. тогава, когато целта им е да определят референтна рамка точно за една или няколко от тези области? Или за защитата на природата и ландшафта е достатъчно да се установят общи забрани и изисквания за разрешение, които в разрешителна процедура следва да се проверяват по отношение на голям брой проекти и видове ползване и които могат да имат непосредствени („рефлексни“) последици върху една или няколко от тези области?

Трябва ли член 3, параграф 4 от Директива 2001/42/ЕО да се тълкува в смисъл, че се определя рамка за даване на съгласие за бъдещо развитие на проекти, когато приета за защита на природата и ландшафта наредба установява общи забрани и изисквания за разрешение за голям брой абстрактно описани проекти и дейности в защитената зона, но без да посочва или предвижда конкретни проекти при приемането си и следователно без да има специфична връзка с конкретни проекти?

____________

1 ОВ L 197, 2001 г., стр. 30; Специално издание на български език, 2007 г., глава 15, том 7, стр. 135.

2 Директива на Европейския парламент и на Съвета от 13 декември 2011 година относно оценката на въздействието на някои публични и частни проекти върху околната среда (ОВ L 26, 2012 г., стр. 1).