Language of document :

Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Bundesverwaltungsgericht (Saksamaa) 7. juulil 2020 – BUND Naturschutz in Bayern e.V. versus Landkreis Rosenheim

(kohtuasi C-300/20)

Kohtumenetluse keel: saksa

Eelotsusetaotluse esitanud kohus

Bundesverwaltungsgericht (Saksamaa Liitvabariigi kõrgeim halduskohus)

Põhikohtuasja pooled

Taotleja ja kassatsioonikaebuse esitaja: BUND Naturschutz in Bayern e.V.

Vastustaja ja vastustaja kassatsioonimenetluses: Landkreis Rosenheim

Menetlusse astujad: Landesanwaltschaft Bayern, Vertreter des Bundesinteresses beim Bundesverwaltungsgericht (Baieri liidumaa prokuratuur, Saksamaa Liitvabariigi huvide esindaja Saksamaa Liitvabariigi kõrgeimas halduskohtus)

Eelotsuse küsimused

Kas Euroopa Parlamendi ja nõukogu 27. juuni 2001. aasta direktiivi 2001/42/EÜ teatavate kavade ja programmide keskkonnamõju hindamise kohta1 artikli 3 lõike 2 punkti a tuleb tõlgendada nii, et raamistik tulevase nõusoleku saamiseks projektidele, mis on loetletud direktiivi 2011/92/EL (keskkonnamõju hindamise direktiiv)2 I ja II lisas, luuakse juba siis, kui loodus- ja maastikukaitse eesmärgil vastu võetud määrus näeb ette üldised keelukoosseisud koos vabastamise võimalusega ning loakohustused, millel puudub eriomane seos keskkonnamõju hindamise direktiivi lisades loetletud projektidega?

Kas direktiivi 2001/42/EÜ artikli 3 lõike 2 punkti a tuleb tõlgendada nii, et kavad ja programmid on koostatud põllumajanduse, metsanduse, maakasutuse jmt valdkondades siis, kui nende eesmärk on luua alusraamistik ühele või mitmele nimetatud valdkonnale? Või piisab sellest, kui loodus- ja maastikukaitse eesmärgil nähakse ette üldised keelukoosseisud ja loakohustused, mida tuleb hinnata paljudele projektidele ja rakendustele loa taotlemise menetlustes ja millel võib olla kaudne (peegelduslik) mõju ühele või mitmele nimetatud valdkonnale?

Kas direktiivi 2001/42/EÜ artikli 3 lõiget 4 tuleb tõlgendada nii, et raamistik tulevase nõusoleku saamiseks projektidele luuakse siis, kui loodus- ja maastikukaitse eesmärgil vastu võetud määrus sätestab kaitsealal üldised keelukoosseisud ja loakohustused seoses paljude abstraktselt kirjeldatud projektide ja meetmetega, kuid konkreetseid projekte pole määruse vastuvõtmise ajal veel ette näha ega ei ole neid kavandatud ja seetõttu puudub eriomane seos konkreetsete projektidega?

____________

1 EÜT 2001, L 197, lk 30; ELT eriväljaanne 15/06, lk 157.

2 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 13. detsembri 2011. aasta direktiiv 2011/92/EL teatavate riiklike ja eraprojektide keskkonnamõju hindamise kohta (ELT 2012, L 26, lk 1).