Language of document :

A Bundesverwaltungsgericht (Németország) által 2020. július 7-én benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem – BUND Naturschutz in Bayern e.V. kontra Landkreis Rosenheim

(C-300/20. sz. ügy)

Az eljárás nyelve: német

A kérdést előterjesztő bíróság

Bundesverwaltungsgericht

Az alapeljárás felei

Felperes: BUND Naturschutz in Bayern e.V.

Alperes: Landkreis Rosenheim

Az eljárásban részt vesz: Landesanwaltschaft Bayern, Vertreter des Bundesinteresses beim Bundesverwaltungsgericht

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések

Úgy kell-e értelmezni a bizonyos tervek és programok környezetre gyakorolt hatásainak vizsgálatáról szóló, 2001. június 27-i 2001/42/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv1 3. cikke (2) bekezdésének a) pontját, hogy már akkor meghatározzák a 2011/92/EU irányelv2 (KHV-irányelv) I. és II. mellékletében felsorolt projektek végrehajtása jövőbeli engedélyének kereteit, ha egy természet- és tájvédelmi rendelet olyan, mentesülési lehetőséget tartalmazó általános tilalmakat, valamint engedélyezési kötelezettségeket ír elő, amelyek nem mutatnak különös kapcsolatot a KHV-irányelv mellékleteiben felsorolt projektekkel?

Úgy kell-e értelmezni a 2001/42 irányelv 3. cikke (2) bekezdésének a) pontját, hogy a tervek és programok akkor készülnek a mezőgazdaság, erdőgazdálkodás, földhasználat, stb. terén, ha arra irányulnak, hogy éppen e területek egyikére vagy több ilyen területre vonatkozó referenciakeretet határozzanak meg? Vagy elegendő, ha a természet és a táj védelme céljából olyan általános tilalmakat és engedélyezési kötelezettségeket írnak elő, amelyeket az engedélyezési eljárásban számos projekt és használat tekintetében vizsgálni kell, és amelyek közvetve („reflexszerűen”) hatást gyakorolhatnak e területek egyikére vagy több ilyen területre?

Úgy kell-e értelmezni a 2001/42 irányelv 3. cikkének (4) bekezdését, hogy akkor határozzák meg a projektek végrehajtása jövőbeli engedélyének kereteit, ha a természet- és tájvédelmi célból elfogadott rendelet számos, absztrakt módon leírt, a védett területre vonatkozó projekt és intézkedés tekintetében általános tilalmakat és engedélyezési kötelezettségeket határoz meg, az elfogadásakor azonban konkrét projektek nem várhatók és nincsenek is tervben, és ennélfogva hiányzik a konkrét projektekkel fennálló különös kapcsolat?

____________

1 HL 2001. L 197., 30. o.; magyar nyelvű különkiadás 15. fejezet, 6. kötet, 157. o.

2 Az egyes köz- és magánprojektek környezetre gyakorolt hatásainak vizsgálatáról szóló, 2011. december 13-i 2011/92/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv (HL 2012. L 26., 1. o.).