Language of document :

Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Bundesverwaltungsgericht (Nemecko) 7. júla 2020 – BUND Naturschutz in Bayern e.V./Landkreis Rosenheim

(vec C-300/20)

Jazyk konania: nemčina

Vnútroštátny súd, ktorý podal návrh na začatie prejudiciálneho konania

Bundesverwaltungsgericht

Účastníci konania pred vnútroštátnym súdom

Žalobkyňa: BUND Naturschutz in Bayern e.V.

Žalovaný: Landkreis Rosenheim

Vedľajší účastník konania: Landesanwaltschaft Bayern, Vertreter des Bundesinteresses beim Bundesverwaltungsgericht

Prejudiciálne otázky

1.    Má sa článok 3 ods. 2 písm. a) smernice 2001/42/ES Európskeho parlamentu a Rady z 27. júna 2001 o posudzovaní účinkov určitých plánov a programov na životné prostredie1 vykladať v tom zmysle, že k stanoveniu rámca pre budúce povolenie projektov uvedených v prílohách I a II smernice 2011/92/EÚ2 (smernice o posudzovaní vplyvov) dochádza už vtedy, ak nariadenie na účely ochrany prírody a krajiny stanovuje všeobecné zákazy s možnosťou výnimiek, ako aj povinnosti získať povolenie, ktoré osobitne nesúvisia s projektmi uvedenými v prílohách k smernici o posudzovaní vplyvov?

2.    Má sa článok 3 ods. 2 písm. a) smernice 2001/42/ES vykladať v tom zmysle, že plány a programy boli vypracované pre oblasť poľnohospodárstva, lesníctva, využívania územia atď., ak majú za cieľ stanoviť referenčný rámec práve pre jednu alebo viaceré z týchto oblastí? Alebo postačuje, ak sa na účely ochrany prírody a krajiny upravia všeobecné zákazy a povinnosti získať povolenie, ktoré sa v rámci povoľovacieho konania majú posúdiť pre viaceré zámery a použitia a nepriamo („reflexne“) môžu ovplyvniť jednu alebo viaceré z týchto oblastí?

3.    Má sa článok 3 ods. 4 smernice 2001/42/ES vykladať v tom zmysle, že sa stanovuje rámec pre budúce povoľovanie projektov, ak nariadenie, ktoré bolo vydané na účely ochrany prírody a krajiny upravuje pre viaceré abstraktne opísané zámery a opatrenia v chránenom území všeobecné zákazy a povinnosti získať povolenie, avšak konkrétne projekty v čase vydania tohto nariadenia nemožno predvídať a nie sú ani plánované, a teda neexistuje osobitná súvislosť s konkrétnymi projektmi?

____________

1 Ú. v. ES L 197, 2001, s. 30; Mim. vyd. 15/006, s. 157.

2 Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2011/92/EÚ z 13. decembra 2011 o posudzovaní vplyvov určitých verejných a súkromných projektov na životné prostredie (Ú. v EÚ L 26, 2012, s. 1).