Language of document :

Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Bundesverwaltungsgericht (Nemčija) 7. julija 2020 - BUND Naturschutz in Bayern e.V./Landkreis Rosenheim

(Zadeva C-300/20)

Jezik postopka: nemščina

Predložitveno sodišče

Bundesverwaltungsgericht

Stranke v postopku v glavni stvari

Vlagateljica zahtevka in revizije: BUND Naturschutz in Bayern e.V.

Nasprotna stranka v postopku o zahtevku in revizijskem postopku: Landkreis Rosenheim

Intervenienta: Landesanwaltschaft Bayern, Vertreter des Bundesinteresses beim Bundesverwaltungsgericht

Vprašanja za predhodno odločanje

Ali je treba člen 3(2)(a) Direktive 2001/42/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. junija 2001 o presoji vplivov nekaterih načrtov in programov na okolje1 razlagati tako, da je okvir za prihodnja soglasja za izvedbo projektov iz prilog I in II k Direktivi 2011/92/EU2 (v nadaljevanju: Direktiva PVO) določen že, če so v uredbi za varstvo narave in krajine določene splošne prepovedi z možnostjo oprostitve in obveznostmi pridobitve dovoljenja, ki niso posebno povezane s projekti iz prilog k Direktivi PVO?

Ali je treba člen 3(2)(a) Direktive 2001/42/ES razlagati tako, da so bili pripravljeni načrti in programi za kmetijstvo, gozdarstvo, rabo zemljišč itd., kadar je njihov namen določiti referenčni okvir prav za eno ali več teh strokovnih področij? Ali pa zadostuje, da so za varstvo narave in krajine določene splošne prepovedi in obveznosti pridobitve dovoljenja, ki jih je treba preučiti v postopkih za odobritev številnih projektov in rabe ter lahko posredno („refleksno“) vplivajo na enega ali več teh področij?

Ali je treba člen 3(4) Direktive 2001/42/ES razlagati tako, da je določen okvir za prihodnja soglasja za izvedbo projektov, če so z uredbo, sprejeto za varstvo narave in krajine, za številne abstraktno opisane projekte in ukrepe v ohranitvenem območju določene splošne prepovedi in obveznosti pridobitve dovoljenja, dejanski projekti pa ob sprejetju niso niti predvidljivi niti predvideni in zato ni posebne povezave z dejanskimi projekti?

____________

1 UL, posebna izdaja v slovenščini, poglavje 15, zvezek 6, str. 157.

2 Direktiva Evropskega parlamenta in Sveta z dne 13. decembra 2011 o presoji vplivov nekaterih javnih in zasebnih projektov na okolje (UL 2012, L 26, str. 1).