Language of document :

Жалба, подадена на 12 май 2020 г. от Claudio Necci срещу определението, постановено от Общия съд (четвърти състав) на 25 март 2020 г. по дело T-129/19, Necci/Комисия

(Дело C-202/20 P)

Език на производството: френски

Страни

Жалбоподател: Claudio Necci (представители: S. Orlandi, T. Martin, адвокати)

Друга страна в производството: Европейска комисия, Европейски парламент, Съвет на Европейския съюз

Искания на жалбоподателя

Жалбоподателят моли Съда:

да отмени определението, постановено на 25 март 2020 г. от Общия съд на Европейския съюз по дело Necci/Комисия, T-129/19;

да върне делото на Общия съд на Европейския съюз за ново произнасяне;

да не се произнася по съдебните разноски.

Основания и основни доводи

Жалбоподателят иска отмяната на определението, постановено на 25 март 2020 г. по дело T-129/19, с което Общият съд на Европейския съюз отхвърля като недопустима неговата жалба за отмяна и го осъжда да заплати съдебните разноски.

В тази връзка жалбоподателят изтъква три основания.

Първо основание: изопачаване на предмета на спора, доколкото Общият съд е приел, че решението от 18 юли 2011 г. уврежда жалбоподателя.

Второ основание: нарушение на правото му на ефективна съдебна защита, при положение, че ако неговата жалба е недопустима жалбоподателят не разполага с никакво правно средство, за да оспори факта, че вече няма право на никакво социално осигуряване, въпреки факта, че е работил през целия си живот.

Трето основание: нарушение на принципа на единното приложимо законодателство, доколкото Общият съд е приел, че пълната загуба на социално осигуряване в Италия вследствие на прехвърляне е резултат от правните норми на разглежданото национално право и няма никакво отражение върху неговото положение спрямо ОЗОС.

____________