Language of document :

Kasační opravný prostředek podaný dne 12. května 2020 Claudio Necci proti usnesení Tribunálu (čtvrtého senátu) vydanému dne 25. března 2020 ve věci T-129/19, Necci v. Komise

(Věc C-202/20 P)

Jednací jazyk: francouzština

Účastníci řízení

Účastník řízení podávající kasační opravný prostředek: Claudio Necci (zástupci: S. Orlandi, T. Martin, advokáti)

Další účastníci řízení: Evropská komise, Evropský parlament, Rada Evropské unie

Návrhová žádání účastníka řízení podávajícího kasační opravný prostředek

Účastník řízení podávající kasační opravný prostředek (dále jen „navrhovatel“) navrhuje, aby Soudní dvůr:

zrušil usnesení vydané dne 25. března 2020 Tribunálem Evropské unie ve věci Necci v. Komise, T-129/19 ;

vrátil věc Tribunálu Evropské unie k novému rozhodnutí;

rozhodl, že o nákladech řízení bude rozhodnuto později.

Důvody kasačního opravného prostředku a hlavní argumenty

Navrhovatel se domáhá zrušení usnesení vydaného dne 25. května 2020 ve věci T-129/19, kterou Tribunál Evropské unie odmítl jeho žalobu na zrušení jako nepřípustnou a uložil mu náhradu nákladů řízení.

Navrhovatel vznáší v této souvislosti tři důvody kasačního opravného prostředku:

První důvod vychází ze zkreslení předmětu sporu, jelikož Tribunál Evropské unie se domníval, že rozhodnutí ze dne 18. července 2011 způsobilo navrhovateli újmu.

Druhý důvod vychází z porušení práva na účinnou soudní ochranu, jelikož v případě, že je žaloba nepřípustná, nemá navrhovatel žádný prostředek nápravy ke zpochybnění toho, že se na jeho osobu už nevztahuje žádná ochrana ze systému sociálního zabezpečení, navzdory tomu, že celý svůj život pracoval.

Třetí důvod vychází z porušení zásady jednotnosti použitelných právních předpisů, jelikož Tribunál Evropské unie rozhodl, že ztráta jakékoliv ochrany ze systému sociálního zabezpečení v Itálii, která nastala v důsledku převodu, „vyplývá z právních norem vlastních dotčenému vnitrostátnímu právu a nemá žádný vliv na jeho postavení ve vztahu ke Společnému systému zdravotního pojištění (JSIS).“

____________