Language of document :

Appel iværksat den 12. maj 2020 af Claudio Necci til prøvelse af kendelse afsagt af Retten (Fjerde Afdeling) den 25. marts 2020 i sag T-129/19, Necci mod Kommissionen

(Sag C-202/20 P)

Processprog: fransk

Parter

Appellant: Claudio Necci (ved avocats S. Orlandi og T. Martin)

De andre parter i appelsagen: Europa-Kommissionen og Rådet for Den Europæiske Union

Appellanten har nedlagt følgende påstande

Ophævelse af kendelse afsagt den 25. marts 2020 af Den Europæiske Unions Ret i sag Necci mod Kommissionen, T-129/19.

Sagen hjemvises til Den Europæiske Unions Ret med henblik på, at denne træffer ny afgørelse.

Afgørelsen om sagsomkostningerne udsættes.

Anbringender og væsentligste argumenter

Appellanten har nedlagt påstand om annullation af kendelsen afsagt den 25. marts 2020 i sag T-129/19, hvorved Den Europæiske Unions Ret afviste hans annullationssøgsmål og pålagde ham at betale sagsomkostningerne.

Appellanten har i denne henseende fremført tre anbringender:

Første anbringende om forkert gengivelse af tvistens genstand, for så vidt som Den Europæiske Unions Ret fastslog, at afgørelsen af 18. juli 2011 var bebyrdende for appellanten.

Andet anbringende om tilsidesættelse af hans ret til effektiv domstolsbeskyttelse, eftersom appellanten, hvis hans søgsmål afvises, ikke har nogen retsmidler med henblik på at bestride den omstændighed, at han ikke længere har nogen social dækning, til trods for, at han at han har arbejdet hele sit liv.

Tredje anbringende om tilsidesættelse af princippet om anvendelse af én lovgivning, eftersom Den Europæiske Unions Ret fastslog, at tabet af enhver social dækning i Italien efter overførslen ”følger af retsregler i den pågældende nationale ret, som ikke har nogen indvirkning på hans situation i forhold til den fælles sygeforsikringsordning«.

____________