Language of document :

Apelācijas sūdzība, ko 2020. gada 12. maijā Claudio Necci iesniedza par Vispārējās tiesas (ceturtā palāta) 2020. gada 25. marta rīkojumu lietā T-129/19 Necci/Komisija

(Lieta C-202/20 P)

Tiesvedības valoda – franču

Lietas dalībnieki

Prasītājs: Claudio Necci (pārstāvji: S. Orlandi, T. Martin, advokāti)

Pārējie lietas dalībnieki: Eiropas Komisija, Eiropas Parlaments, Eiropas Savienības Padome

Prasījumi

Apelācijas sūdzības iesniedzēja prasījumi Tiesai ir šādi:

atcelt Eiropas Savienības Vispārējās tiesas 2020. gada 25. marta rīkojumu lietā Necci/Komisija, T-129/19;

nodot lietu izskatīšanai Eiropas Savienības Vispārējai tiesai jauna nolēmuma pieņemšanai;

atlikt lēmuma par tiesāšanās izdevumiem pieņemšanu.

Pamati un galvenie argumenti

Prasītājs lūdz atcelt 2020. gada 25. maijā pieņemto rīkojumu lietā T-129/19, ar kuru Eiropas Savienības Vispārējā tiesa noraidīja viņa prasību atcelt tiesību aktu kā nepieņemamu un piesprieda viņam atlīdzināt tiesāšanās izdevumus.

Šajā ziņā prasītājs izvirza trīs pamatus:

Pirmais pamats ir par strīda priekšmeta sagrozīšanu, jo Eiropas Savienības Vispārējā tiesa uzskatīja, ka 2011. gada 18. jūlija lēmums ir prasītājam nelabvēlīgs.

Otrais pamats ir par viņa tiesību uz efektīvu tiesību aizsardzību tiesā pārkāpumu, jo, ja viņa prasība ir nepieņemama, prasītāja rīcībā nav neviena tiesību aizsardzības līdzekļa, lai apstrīdētu to, ka viņam vairs nav sociālā nodrošinājuma, lai gan viņš ir strādājis visu savu dzīvi.

Trešais pamats ir par vienas valsts tiesību aktu piemērošanas principa pārkāpumu, jo Eiropas Savienības Vispārējā tiesa nosprieda, ka visa sociālā nodrošinājuma zaudēšana Itālijā pēc pārcelšanas darbā “izriet no attiecīgās valsts tiesību aktos ietvertajām tiesību normām, un tas nekādā veidā neietekmē viņa situāciju saistībā ar JSIS”.

____________