Language of document :

Odwołanie od postanowienia Sądu (czwarta izba) wydanego w dniu 25 marca 2020 r. w sprawie T-129/19, Necci / Komisja, wniesione w dniu 12 maja 2020 r. przez Claudia Necciego

(Sprawa C-202/20 P)

Język postępowania: fracuski

Strony

Wnoszący odwołanie: Claudio Necci (przedstawiciele: S. Orlandi, T. Martin, adwokaci)

Druga strona postępowania: Komisja Europejska, Parlament Europejski, Rada Unii Europejskiej

Żądania wnoszącego odwołanie

uchylenie postanowienia wydanego w dniu 25 marca 2020 r. przez Sąd Unii Europejskiej w sprawie Necci/Komisja, T-129/19;

przekazanie sprawy do Sądu Unii Europejskiej w celu ponownego rozpoznania;

rozstrzygnięcie o kosztach w orzeczeniu kończącym postępowanie w sprawie.

Zarzuty i główne argumenty

Wnoszący odwołanie wnosi o uchylenie postanowienia wydanego w dniu 25 maja 2020 r. w sprawie T-129/19, na mocy którego Sąd Unii Europejskiej odrzucił jako niedopuszczalną jego skargę o stwierdzenie nieważności i obciążył go kosztami postępowania.

Wnoszący odwołanie podnosi z tego tytułu trzy zarzuty:

Zarzut pierwszy opiera się na przeinaczeniu przedmiotu sporu w zakresie, w jakim Sąd Unii Europejskiej uznał, że decyzja z dnia 18 lipca 2011 r. była niekorzystna dla wnoszącego odwołanie.

Zarzut drugi opiera się na naruszeniu jego prawa do skutecznej ochrony sądowej, zważywszy, że skoro jego skarga jest niedopuszczalna, wnoszący odwołanie nie dysponuje żadnym środkiem zaskarżenia celem zakwestionowania okoliczności, że nie jest on już objęty żadnym zabezpieczeniem społecznym, mimo świadczenia pracy przez całe swoje życie.

Zarzut trzeci opiera się na naruszeniu zasady zastosowania ustawodawstwa tylko jednego państwa członkowskiego z tego względu, że Sąd Unii Europejskiej orzekł, że utrata wszelkiego zabezpieczenia społecznego we Włoszech w następstwie przeniesienia uprawnień emerytalnych „wynika z norm prawnych właściwych przedmiotowemu prawu krajowemu i nie ma żadnego wpływu na jego sytuację w odniesieniu do wspólnego systemu ubezpieczeń zdrowotnych (RCAM).

____________