Language of document :

Odvolanie podané 12. mája 2020: Claudio Necci proti uzneseniu Všeobecného súdu (štvrtá komora) z 25. marca 2020 vo veci T-129/19, Necci/Komisia

(vec C-202/20 P)

Jazyk konania: francúzština

Účastníci konania

Odvolateľ: Claudio Necci (v zastúpení: S. Orlandi, T. Martin, avocats)

Ďalší účastníci konania: Európska komisia, Európsky parlament, Rada Európskej únie

Návrhy odvolateľa

Odvolateľ navrhuje, aby Súdny dvor:

zrušil uznesenie Všeobecného súdu Európskej únie z 25. marca 2020 vo veci T-129/19, Necci/Komisia,

vrátil vec Všeobecnému súdu na nové rozhodnutie,

rozhodol, že o trovách konania sa rozhodne neskôr.

Odvolacie dôvody a hlavné tvrdenia

Odvolateľ sa domáha zrušenia uznesenia z 25. mája 2020 vo veci T-129/19, ktorým Všeobecný súd Európskej únie zamietol jeho žalobu o neplatnosť ako neprípustnú a uložil mu povinnosť nahradiť trovy konania.

Odvolateľ uvádza v tejto súvislosti tri odvolacie dôvody:

Prvý dôvod je založený na skreslení predmetu sporu, keďže Všeobecný súd Európskej únie sa domnieval, že rozhodnutím z 18. júla 2011 bola odvolateľovi spôsobená ujma.

Druhý dôvod je založený na porušení práva na účinnú súdnu ochranu, keďže v prípade, že jeho žaloba je neprípustná, odvolateľ nemá žiadny prostriedok nápravy na spochybnenie toho, že sa už na jeho osobu nevzťahuje žiadna ochrana zo systému sociálneho zabezpečenia napriek tomu, že celý svoj život pracoval.

Tretí dôvod je založený na porušení zásady jednotnosti uplatňujúcej sa právnej úpravy, keďže Všeobecný súd Európskej únie rozhodol, že strata akejkoľvek ochrany zo systému sociálneho zabezpečenia v Taliansku, ktorá nastala po prevode, „vyplýva z konkrétnych vnútroštátnych právnych noriem a nijako nesúvisí z jeho postavením voči [spoločnému systému zdravotného poistenia] JSIS“.

____________