Language of document :

Överklagande ingett den 12 maj 2020 av Claudio Necci av det beslut som tribunalen (fjärde avdelningen) meddelade den 25 mars 2020 i mål T-129/19, Necci / kommissionen

(Mål C-202/20 P)

Rättegångsspråk: franska

Parter

Klagande: Claudio Necci (ombud: S. Orlandi, T. Martin, avocats)

Övriga parter i målet: Europeiska kommissionen, Europaparlamentet, Europeiska unionens råd

Klagandens yrkanden

Klaganden yrkar att domstolen ska

upphäva det beslut som meddelades av Europeiska unionens tribunal den 25 mars 2020 i målet Necci/kommissionen, T-129/19,

återförvisa målet till Europeiska unionens tribunal för ny prövning, och

låta frågan om rättegångskostnader anstå.

Grunder och huvudargument

Klaganden yrkar att det beslut som meddelades den 25 maj 2020 i målet T-129/19 ska upphävas. I det beslutet avvisade Europeiska unionens tribunal hans talan om ogiltigförklaring och förpliktade honom att ersätta rättegångskostnaderna.

Till stöd för sitt överklagande har klaganden åberopat tre grunder.

Den första grunden avser en missuppfattning av saken i målet, eftersom Europeiska unionens tribunal fann att beslutet av den 18 juli 2011 gick emot klaganden.

Den andra grunden avser ett åsidosättande av klagandens rätt till ett effektivt domstolsskydd, eftersom klaganden, om hans talan inte kan tas upp till prövning, inte har tillgång till något rättsmedel för att bestrida att han inte längre omfattas av något socialt skydd trots att han har arbetat hela sitt liv.

Den tredje grunden avser ett åsidosättande av principen om att ett enda lands lag ska tillämpas, eftersom Europeiska unionens tribunal fann att den omständigheten att klaganden inte omfattades av något socialt skydd i Italien på grund av överföringen ”följer av rättsnormer i den aktuella nationella rätten och påverkar inte vederbörandes situation i förhållande till det gemensamma sjukförsäkringssystemet”.

____________