Language of document :

Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Sąd Rejonowy dla Warszawy-Woli w Warszawie (Poola) 12. mail 2020 – G.W., E.S. versus A. Towarzystwu Ubezpieczeń na Życie S.A.

(kohtuasi C-213/20)

Kohtumenetluse keel: poola

Eelotsusetaotluse esitanud kohus

Sąd Rejonowy dla Warszawy-Woli w Warszawie

Põhikohtuasja pooled

Kassatsioonkaebuse esitajad: G.W., E.S.

Vastustaja kassatsioonimenetluses: A. Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A.

Eelotsuse küsimused

1.    Kas Euroopa Parlamendi ja nõukogu 5. novembri 2002. aasta direktiivi 2002/83/EÜ elukindlustuse kohta […]1 artikli 36 lõiget 1 koostoimes direktiivi III lisa punkti A alapunktiga 12 tuleb tõlgendada nii, et seal nimetatud info edastamise kohustus hõlmab ka kindlustatud isikut, kes ei ole samal ajal kindlustusvõtja, vaid on tarbijana liitunud kapitali kogumise kollektiivse elukindlustuse ja üleelamiskindlustuse lepinguga, mis on sõlmitud kindlustusseltsi ja kindlustusvõtjaks oleva ettevõtja vahel, ning on tegelik investor kindlustusmaksetena tasutud rahaliste vahendite valdkonnas?

2.    Kui vastus esimesele küsimusele on jaatav, siis kas direktiivi 2002/83/EÜ […] artikli 36 lõiget 1 koostoimes direktiivi III lisa punkti A alapunktidega 11 ja 12 tuleb tõlgendada nii, et sellise õigussuhte raames, nagu on kirjeldatud esimeses küsimuses, tähendab kohustus teavitada kindlustatud isikut kapitali kogumise elukindlustusega seotud alusvara laadist muu hulgas seda, et tarbijat ehk kindlustatud isikut tuleb piisaval määral ja arusaadaval viisil teavitada kõigist kapitalikogumisfondi investeerimise riskidest (nagu struktureeritud võlakirjad või tuletisinstrumendid), nende liigist ja ulatusest, või on viidatud õigusnormi kontekstis piisav, kui tarbijale ehk kindlustatud isikule edastatakse ainult põhiinfo riskide kohta, mis on seotud vahendite investeerimisega kapitalikogumisfondi kaudu?

3.    Kas direktiivi 2002/83/EÜ artikli 36 lõiget 1 koostoimes direktiivi III lisa punkti A alapunktidega 11 ja 12 tuleb tõlgendada nii, et sellise õigussuhte raames, nagu on kirjeldatud esimeses ja teises küsimuses, tuleneb sellest õigussuhtest kohustus teavitada tarbijat, kes liitub elukindlustuslepinguga kindlustatud isikuna, kõigist kapitalikogumisfondiga seotud investeerimisriskidest, millest vara (struktureeritud võlakirjade või tuletisinstrumentide) emitent on kindlustusseltsi teavitanud, ja nende riskidega seotud tingimustest?

4.    Kui vastused eelmistele küsimustele on jaatavad, siis kas direktiivi 2002/83/EÜ […] artikli 36 lõiget 1 tuleb tõlgendada nii, et tarbija, kes liitub kindlustatud isikuna kindlustuskapitalifondiga seotud kollektiivse elukindlustuse ja üleelamiskindlustuse lepinguga, peab info alusvara omaduste ja sellesse investeerimise riskide kohta saama enne lepingu sõlmimist, eraldi lepingueelse protseduuri osana, ja kas selle õigusnormiga on vastuolus selline liikmesriigi õigusnorm nagu 22. mai 2003. aasta kindlustustegevuse seaduse […] artikli 13 lõige 4, mille kohaselt on piisav, kui see info avaldatakse kõigepealt kindlustuslepingu sisus ja lepingu sõlmimise käigus ning info saamise hetk ei ole lepingueelses protseduuris ühetimõistetavalt ja selgelt välja toodud ja eraldatud?

5.    Kui vastused küsimustele 1–3 on jaatavad, siis kas direktiivi 2002/83/EÜ […] artikli 36 lõiget 1 koostoimes III lisa punkti A alapunktidega 11 ja 12 tuleb tõlgendada ka nii, et seal sätestatud teavitamiskohustuse nõuetekohast täitmist tuleb kapitali kogumise elukindlustuse ja üleelamiskindlustuse lepingu puhul käsitleda kollektiivse lepingu olulise elemendina ning kas hiljem võib väide, et seda kohustust ei täidetud nõuetekohaselt, anda kindlustatud tarbijale õiguse nõuda kõigi tasutud kindlustusmaksete tagastamist lepingu kehtetuks tunnistamise või lepingu esialgse kehtetuse või sellise lepinguga liitumise individuaalse avalduse kehtetuks tunnistamise või sellise avalduse esialgse kehtetuse alusel?

____________

1 EÜT 2002, L 345, lk 1; ELT eriväljaanne 06/06, lk 3.