Language of document :

Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Sąd Rejonowy dla Warszawy-Woli w Warszawie (Poľsko) 12. mája 2020 – G.W., E.S./„A.“ Towarzystwu Ubezpieczeń na Życie S.A.

(vec C-213/20)

Jazyk konania: poľština

Vnútroštátny súd, ktorý podal návrh na začatie prejudiciálneho konania

Sąd Rejonowy dla Warszawy-Woli w Warszawie

Účastníci konania pred vnútroštátnym súdom

Žalobcovia: G.W., E.S.

Žalovaný: „A.“ Towarzystwu Ubezpieczeń na Życie S.A.

Prejudiciálne otázky

Má sa článok 36 ods. 1 v spojení s časťou A bodom 12 prílohy III smernice Európskeho parlamentu a Rady 2002/83/ES z 5. novembra 2002 o životnom poistení1 vykladať v tom zmysle, že povinnosť poskytnúť tam uvedené informácie sa vzťahuje aj na poisteného, ak nie je súčasne poistníkom, a ak vystupuje ako osoba, ktorá v postavení spotrebiteľa pristúpila k zmluve o hromadnom životnom poistení a poistení pre prípad dožitia s kapitálovým poistným fondom uzatvorenej medzi poisťovňou a poistníkom – podnikateľom, a ako skutočný investor peňažných prostriedkov zaplatených ako poistné?

V prípade kladnej odpovede na prvú otázku: Má sa článok 36 ods. 1 v spojení s časťou A bodmi 11 a 12 prílohy III smernice 2002/83/ES o životnom poistení vykladať v tom zmysle, že v rámci právneho vzťahu, o aký ide v prvej otázke, povinnosť informovať o vlastnostiach kapitálových aktív spojených s kapitálovým poistným fondom tiež znamená, že spotrebiteľ – poistený musí byť vyčerpávajúcim a zrozumiteľným spôsobom informovaný o všetkých rizikách, ich povahe a rozsahu, ktoré súvisia s investovaním do aktív kapitálového fondu (ako sú štruktúrované dlhopisy alebo derivátové nástroje), alebo podľa uvedeného ustanovenia stačí, ak sú spotrebiteľovi – poistenému poskytnuté len základné informácie o hlavných typoch rizika spojeného s investovaním prostriedkov prostredníctvom kapitálového poistného fondu?

Má sa článok 36 ods. 1 v spojení s časťou A bodmi 11 a 12 prílohy III smernice 2002/83/ES vykladať v tom zmysle, že v rámci právneho vzťahu opísaného v prvej a druhej otázke vyplýva z tohto ustanovenia povinnosť, aby spotrebiteľ, ktorý pristupuje k zmluve o životnom poistení ako poistený, bol informovaný o všetkých investičných rizikách a s nimi súvisiacich podmienkach, o ktorých emitent aktív (štruktúrovaných dlhopisov alebo derivátových nástrojov) tvoriacich kapitálový poistný fond informoval poisťovateľa?

V prípade kladnej odpovede na predchádzajúce otázky, má sa článok 36 ods. 1 smernice 2002/83/ES vykladať v tom zmysle, že spotrebiteľ, ktorý ako poistený pristupuje k zmluve o hromadnom životnom poistení a poistení pre prípad dožitia s kapitálovým poistným fondom, musí byť informovaný o vlastnostiach kapitálových aktív a o rizikách spojených s investovaním do týchto aktív pred uzatvorením zmluvy v rámci samostatného predzmluvného procesu, a teda že bráni takému vnútroštátnemu ustanoveniu, [akým je] článok 13 ods. 4 ustawy o działalności ubezpieczeniowej (zákon o poisťovacej činnosti) z 22. mája 2003, podľa ktorého stačí, ak sú tieto informácie poskytnuté až v poistnej zmluve a počas jej uzavretia a moment poskytnutia informácií, nie je jednoznačne a jasne vymedzený a oddelený v procese pristúpenia k zmluve?

V prípade kladnej odpovede na prvé tri otázky: Má sa článok 36 ods. 1 v spojení s časťou A bodmi 11 a 12 prílohy III smernice 2002/83/ES o životnom poistení vykladať tiež v tom zmysle, že riadne splnenie v ňom stanovenej informačnej povinnosti treba považovať za podstatnú náležitosť zmluvy o hromadnom životnom poistení a poistení pre prípad dožitia s kapitálovým poistným fondom, a že v dôsledku toho zistenie, že táto povinnosť nebola riadne splnená, môže viesť k priznaniu spotrebiteľovi práva požadovať vrátenie všetkých zaplatených platieb poistného z dôvodu prípadného vyhlásenia zmluvy za neplatnú alebo neúčinnú od samého počiatku alebo tiež z dôvodu prípadného vyhlásenia neplatnosti alebo neúčinnosti individuálneho vyhlásenia o pristúpení k tejto zmluve?

____________

1 Ú. v. ES L 345, 2002, s. 1; Mim. vyd. 06/006, s. 3