Language of document :

Преюдициално запитване от Consiglio di Stato (Италия), постъпило на 13 юли 2020 г. — Regione Veneto/Plan Eco S.r.l

(Дело C-315/20)

Език на производството: италиански

Запитваща юрисдикция

Consiglio di Stato

Страни в главното производство

Жалбоподател: Regione Veneto

Ответник: Plan Eco S.r.l

Преюдициални въпроси

При положение че смесени битови отпадъци, които не съдържат опасни отпадъци и са третирани механично в инсталация с оглед на енергийно оползотворяване (дейности R1/R12, по смисъла на приложение C към Кодекс за околната среда), като в резултат на това третиране не са променени съществено свойствата на първоначалните смесени битови отпадъци, но същите са класифицирани под код ЕКО 19.12.12., без класификацията да се оспорва от страните с оглед на преценката в държавата по произход на законосъобразността на отказа на предварително съгласие за изпращане на третираните отпадъци в европейска държава, за използването им в инсталация за изгаряне или за друг вид енергийно оползотворяване, постановен от компетентния орган в държавата по произход на основание на принципите, закрепени с Директива 2008/98/ЕО1 , в случая по-специално въз основа на:

принципа на защита на човешкото здраве и на околната среда (член 13),

принципа на самодостатъчност и близост, закрепен в член 16, параграф 1, съгласно който „[д]ържавите членки вземат подходящи мерки, в сътрудничество с други държави членки, когато това е необходимо или препоръчително, за създаване на интегрирана и подходяща мрежа от инсталации за обезвреждане на отпадъци, както и на инсталации за оползотворяване на смесени битови отпадъци, събрани от частни домакинства, включително когато това събиране обхваща такива отпадъци от други причинители, като се вземат предвид най-добрите налични техники“,

принципа, закрепен в същия член 16, параграф 2, последно изречение, съгласно който „[п]о екологични съображения държавите членки могат също да ограничат излизащите от страната пратки с отпадъци, както е предвидено в Регламент (ЕО) № 1013/20062 “,

съображение (33) на същата директива от 2008 г., съгласно което „[з]а целите на прилагането на Регламент (ЕО) 1013/2006 [...] относно превози на отпадъци, смесените битови отпадъци, посочени в член 3, параграф 5 от посочения регламент, остават смесени битови отпадъци, дори когато са преминали третиране, което не е променило съществено свойствата им“:

засегната ли е правната уредба [на Съюза] относно превоза на отпадъци, които преди механичното им третиране представляват смесени битови отпадъци, от Европейския каталог на отпадъците (в настоящия случай ЕКО 19.12.12., отпадъци, произведени от инсталации за механично третиране, за дейности по енергийно оползотворяване R1/R12) и съответните класификации, и при утвърдителен отговор, при какви обстоятелства и в какви граници;

по-конкретно, при превоз на отпадъци, получени от третиране на смесени битови отпадъци, имат ли предимство разпоредбите на член 16 във връзка със съображение 33 от посочената директива от 2008 г., отнасящи се изрично до превоза на отпадъци, пред класификацията по Европейския каталог на отпадъците?

Съдът е приканен да уточни, ако намери за уместно и полезно, дали посоченият каталог има нормативен характер или представлява по-скоро само технически документ, предназначен за проследяване на всички хомогенни отпадъци.

____________

1     Директива 2008/98/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 19 ноември 2008 година относно отпадъците и за отмяна на определени директиви (ОВ L 312, 2008 г., стр. 3).

2     Регламент (EО) № 1013/2006 на Европейския парламент и на Съвета от 14 юни 2006 година относно превози на отпадъци (ОВ L 190, 2006 г., стр. 1; Специално издание на български език, 2007 г., глава 15, том 16, стр. 172).