Language of document :

Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Consiglio di Stato (Itálie) dne 13. července 2020 – Regione Veneto v. Plan Eco S.r.l

(Věc C-315/20)

Jednací jazyk: italština

Předkládající soud

Consiglio di Stato

Účastníci původního řízení

Navrhovatel: Regione Veneto

Odpůrkyně: Plan Eco S.r.l

Předběžné otázky

Ať Soudní dvůr rozhodne: pokud jde o skutkové okolnosti projednávané věci, kdy byl směsný komunální odpad, který neobsahuje nebezpečné odpady, zpracován mechanicky v zařízení pro účely energetické využití [činnost R1/R12 ve smyslu přílohy C) zákona o životním prostředí] a kdy se po tomto zpracování ukáže, že zpracování z povahy věci podstatně nezměnilo původní vlastnosti směsného komunálního odpadu, ale tomuto odpadu je přiznána klasifikace KOEU 19.12.12, která nebyla účastníky řízení zpochybněna; pro účely posouzení legitimity námitek za strany země původu týkajících se žádosti o předchozí souhlas k přepravě do evropské země do výrobního zařízení pro využití zpracovaného odpadu v rámci společného spalování nebo v každém případě jako prostředku k výrobě energie, podaných příslušným orgánem v zemi původu na základě zásad směrnice 2008/98/ES1 , a zejména takových námitek, které jsou v projednávané věci založeny:

na zásadě ochrany lidského zdraví a životního prostředí (článek 13);

na zásadě soběstačnosti a blízkosti zakotvené v čl. 16 odst. 1, podle kterého „[č]lenské státy přijmou ve spolupráci s dalšími členskými státy, pokud je to nezbytné nebo účelné, vhodná opatření k vybudování jednotné a odpovídající sítě zařízení na odstraňování odpadu a zařízení na využití směsného komunálního odpadu sebraného v soukromých domácnostech, včetně případů, kdy tento sběr odpadu zahrnuje rovněž směsný komunální odpad od jiných původců, a zohlední přitom nejlepší dostupné techniky.“;

na zásadě stanovené tímto čl. 16 odst. [1 druhým pododstavcem] poslední větou, podle které „[č]lenské státy rovněž mohou omezit přepravu odpadů ze zemí s ohledem na životní prostředí, jak je uvedeno v nařízení (ES) č. 1013/20062 .“;

na bodě 33 odůvodnění téže směrnice z roku 2008, podle kterého „[p]ro účely nařízení [...] (ES) č. 1013/2006 [...] o přepravě odpadů zůstává směsný komunální odpad, jak je uveden v čl. 3 odst. 5 uvedeného nařízení, směsným komunálním odpadem i v případě, že byl jako odpad zpracován postupem, který podstatným způsobem nezměnil jeho vlastnosti“;

Katalog odpadů Evropské unie (v projednávané věci KOEU 19.12.12., odpad vzniklý v zařízeních na mechanické zpracování odpadů pro činnosti využití R1/R12) a související klasifikace mají konkrétní dopad, či nikoli, a v případě kladné odpovědi za jakých podmínek a mezí v souvislosti s úpravou [unijního práva] týkající se přepravy odpadu je relevantní, že před mechanickým zpracováním se jednalo o směsný komunální odpad;

pokud jde konkrétně o přepravu odpadů vznikajících zpracováním směsného komunálního odpadu, ustanovení článku 16 uvedené směrnice z roku 2008 a bod 33 jejího odůvodnění, které se týkají výslovně přepravy odpadů, mají přednost před kvalifikací vyplývající z Katalogu odpadů Evropské unie, či nikoli;

přičemž je třeba upřesnit, pokud to Soudní dvůr bude považovat za vhodné a účelné, zda má výše uvedený katalog normativní povahu, nebo představuje pouze technickou certifikaci vhodnou k homogenní sledovatelnosti všech odpadů?

____________

1 Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2008/98/ES ze dne 19. listopadu 2008 o odpadech a o zrušení některých směrnic (Úř. věst. 2008, L 312, s. 3).

2 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1013/2006 ze dne 14. června 2006 o přepravě odpadů (Úř. věst. 2006, L 190, s. 1).