Language of document :

Zahtjev za prethodnu odluku koji je 13. srpnja 2020. uputio Consiglio di Stato (Italija) – Regione Veneto protiv Plan Eco S.r.l

(predmet C-315/20)

Jezik postupka: talijanski

Sud koji je uputio zahtjev

Consiglio di Stato

Stranke glavnog postupka

Žalitelj: Regione Veneto

Druga stranka u žalbenom postupku: Plan Eco S.r.l

Prethodno pitanje

Kad je riječ o situaciji u kojoj je miješani komunalni otpad, koji ne sadržava opasni otpad, mehanički obradilo postrojenje za energetsku oporabu (postupak R1/R12, u smislu Priloga C) Codiceu dell’Ambiente (Zakonik o okolišu)) i u kojoj, po završetku tog postupka obrade, proizlazi da obrada nije bitno utjecala na prvobitna svojstva komunalnog otkada, ali je tom otpadu dodijeljena klasifikacija EKO 19.12.12., koju stranke nisu osporavale; u svrhu ocjene zakonitosti prigovora koje je istaknulo tijelo nadležno za izdavanje dozvola u državi podrijetla na temelju načela iz Direktive 2008/98/EZ1 , a koji se odnose na odbijanje prethodnog odobrenje od strane države podrijetla za otpremanje pošiljki obrađenog otpada u proizvodno postrojenje europske države, za uporabu za suspaljivanje ili, pak, kao način dobivanja energije, i osobito prigovora poput onih, u ovom slučaju, utemeljenih:

–    na načelu zdravlja ljudi i okoliša (članak 13.);

–    na načelu samodostatnosti i blizine, utvrđenom u članku 16. stavku 1. prema kojem „Države članice poduzimaju odgovarajuće mjere, u suradnji s drugim državama članicama kad je to potrebno ili se preporuča, kako bi uspostavile integriranu i odgovarajuću mrežu postrojenja za zbrinjavanje otpada i postrojenja za oporabu miješanog komunalnog otpada skupljenog iz kućanstava, uključujući slučajeve kad tako skupljeni otpad obuhvaća otpad koji potječe i od drugih proizvođača, uzimajući u obzir najbolje raspoložive tehnike”;

–    na načelu, utvrđenom u istom članku 16. stavku 2. posljednjoj rečenici, prema kojem „Države članice obavješćuju Komisiju o svakoj takvoj odluci. Države članice također mogu ograničiti i izlazne pošiljke otpada iz razloga utjecaja na okoliš, kako se navodi u Uredbi (EZ) br. 1013/2006”2 ;

–    na uvodnoj izjavi 33. iste direktive iz 2008. prema kojoj „Radi primjene Uredbe (EZ) br. 1013/2006... o pošiljkama otpada miješani komunalni otpad kako je naveden u članku 3. stavku 5. te Uredbe ostaje miješani komunalni otpad čak i ako je podvrgnut postupku obrade otpada kojom se njegova svojstva bitno ne mijenjaju”:

protive li se propisu [prava Unije] o pošiljkama otpada koji je prije mehaničke obrade bio miješani komunalni otpad Europski katalog otpada (u ovom slučaju EKO 19.12.12., otpad koji nastaje u postrojenjima za mehaničku obradu za postupke oporabe R1/R12) i njegove klasifikacije i, u slučaju potvrdnog odgovora, pod kojim uvjetima i ograničenjima,

konkretnije, što se tiče pošiljki otpada dobivenih obradom miješanog komunalnog otpada, imaju li odredbe članka 16. Direktive iz 2008. na koje se poziva i njezina uvodna izjava 33., koje se izričito odnose na pošiljke otpada, prednost u odnosu na kvalifikaciju koja proizlazi iz Europskog kataloga otpada;

ima li navedeni Katalog normativni karakter ili je riječ o jednostavnoj tehničkoj potvrdi koja je prikladna za homogenu sljedivost svog otpada?”

____________

1     Direktiva 2008/98/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 19. studenoga 2008. o otpadu i stavljanju izvan snage određenih direktiva (SL 2008., L 312, str. 3.) (SL, posebno izdanje na hrvatskom jeziku, poglavlje 15., svezak 34., str. 99. i ispravci SL 2015., L 297, str. 9. i SL 2017., L 42, str. 43.)

2     Uredba (EZ) br. 1013/2006 Europskog parlamenta i Vijeća od 14. lipnja 2006. o pošiljkama otpada (SL 2006., L 190, str. 1.) (SL, posebno izdanje na hrvatskom jeziku, poglavlje 15., svezak 16., str. 86. i ispravci SL 2014., L 283, str. 65., SL 2015., L 277, str. 61. i SL 2016., L 188, str. 28.)