Language of document :

A Consiglio di Stato (Olaszország) által 2020. július 13-án benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem – Regione Veneto kontra Plan Eco S.r.l

(C-315/20. sz. ügy)

Az eljárás nyelve: olasz

A kérdést előterjesztő bíróság

Consiglio di Stato

Az alapeljárás felei

Felperes(ek): Regione Veneto

Alperes(ek): Plan Eco S.r.l

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések

A Bíróság álláspontja szerint: abban az esetben, ha a veszélyes hulladékot nem tartalmazó vegyes települési hulladékot energetikai hasznosítás (a Codice dell’Ambiente [környezetvédelemről szóló törvénykönyv] C) melléklete szerinti R1/R12-es művelet) céljából valamely üzemben mechanikusan kezelték, és e kezelési művelet befejezését követően úgy tűnik, hogy a kezelés feltehetőleg nem változtatta meg alapvetően a vegyes települési hulladék eredeti tulajdonságait, a vegyes települési hulladékot azonban a 19 12 12-es EWC-kód alá sorolják be, amit a felek nem vitatnak; azon kifogások jogszerűségének a származási ország által történő elbírálása céljából, amelyeket ezen ország hatáskörrel rendelkező hatósága emelt a 2008/98/EK irányelvben1 szereplő elvek alapján a kezelt hulladék együttégetés keretében vagy egyébként energiafejlesztés érdekében valamely uniós országban található üzembe szállításához való előzetes hozzájárulás iránti kérelemmel szemben, különösen pedig a jelen ügyben felhozott kifogásokhoz hasonló olyan kifogások jogszerűségének elbírálása céljából, amelyek alapját a következők képezik:

–    az emberi egészség és a környezet védelmének elve (13. cikk);

–    az önellátásnak és a közelségnek a 16. cikk (1) bekezdésében megállapított elve, amelynek értelmében „A tagállamok, amennyiben szükséges vagy tanácsos, a többi tagállammal együttműködésben meghozzák a szükséges intézkedéseket a hulladékártalmatlanító létesítmények és a háztartásokból összegyűjtött vegyes települési hulladékokat – ideértve az egyéb termelőktől származó ilyen hulladékokat is – hasznosító létesítmények integrált és megfelelő hálózatának létrehozása érdekében, figyelembe véve az elérhető legjobb technikákat.”;

–    a 16. cikk (1) bekezdésének utolsó mondatában megállapított elv, amelynek értelmében „A tagállamok az 1013/2006/EK rendeletben2 foglaltak szerint környezetvédelmi okokból korlátozhatják a kimenő hulladékszállítmányokat is.”;

–    a 2008/98/EK irányelv (33) preambulumbekezdése, amelynek értelmében „A hulladékszállításról szóló, […] 1013/2006/EK […] rendelet alkalmazásában a rendelet 3. cikkének (5) bekezdésében említett vegyes települési hulladék abban az esetben is vegyes települési hulladék marad, ha olyan hulladékkezelési műveletnek vetették alá, amely nem változtatta meg alapvetően a tulajdonságait”,

az európai hulladékkatalógus (a jelen ügyben a 19 12 12-es EWC-kód: R1/R12-es hasznosítási műveletek céljából mechanikus kezelést végző üzemek által előállított hulladék) és a vonatkozó besorolások érintik-e a mechanikus kezelést megelőzően vegyes települési hulladéknak minősülő hulladék szállításával kapcsolatos [uniós jogi] szabályozást, igenlő válasz esetén pedig milyen határokon belül és milyen mértékben;

ami különösen a vegyes települési hulladék kezeléséből származó hulladék szállítását illeti, az európai hulladékkatalógusból következő besorolással szemben elsőbbséget élveznek-e vagy sem az említett 200/98/EK irányelv 16. cikkének rendelkezései, valamint (33) preambulumbekezdése, amelyek kifejezetten a hulladékszállításra vonatkoznak;

amennyiben a Bíróság azt célszerűnek és hasznosnak ítéli meg, tisztázza, hogy a fent említett katalógus normatív jellegű-e vagy – ezzel szemben – pusztán olyan műszaki tanúsítványnak minősül, amely alkalmas valamennyi hulladék egységes nyomon követésére?

____________

1 A hulladékokról és egyes irányelvek hatályon kívül helyezéséről szóló, 2008. november 19-i 2008/98/EK irányelv (HL 2008. L 312., 3. o.)

2 A hulladékszállításról szóló, 2006. június 14-i 1013/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet (HL 2006. L 190., 1. o.; helyesbítések: HL 2013. L 334., 46. o., HL 2014. L 283., 65. o., HL 2015. L 277., 61. o.).