Language of document :

Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2020. gada 13. jūlijā iesniedza Consiglio di Stato (Itālija) – Regione Veneto/Plan Eco S.r.l

(Lieta C-315/20)

Tiesvedības valoda – itāļu

Iesniedzējtiesa

Consiglio di Stato

Pamatlietas puses

Prasītājs: Regione Veneto

Atbildētāja: Plan Eco S.r.l

Prejudiciālie jautājumi

Lūgums Tiesai atbildēt, vai: tādā gadījumā, kad jaukti sadzīves atkritumi, kuri nesatur bīstamus atkritumus, enerģijas reģenerācijas nolūkā ir mehāniski apstrādāti iekārtā (darbība R1/R12 Vides tiesību kodeksa C pielikuma izpratnē) un no šīs apstrādes izriet, ka apstrāde nav būtiski mainījusi jaukto sadzīves atkritumu sākotnējās īpašības, bet minētajiem atkritumiem ir piešķirta CER klasifikācija 19.12.12, kuru puses neapstrīd, lai izlemtu, vai ir likumīgi izcelsmes valsts iebildumi pret pieprasījumu saņemt iepriekšēju atļauju apstrādāto atkritumu nosūtīšanai uz Eiropas valsts ražošanas iekārtu to izmantošanai kā papildu kurināmo vai katrā ziņā kā līdzekli enerģijas ražošanai, kurus izcelsmes valsts kompetentā iestāde izvirza, pamatojoties uz Direktīvas 2008/98/EK 1 principiem, un it īpaši tādi iebildumi kā aplūkojamajā gadījumā, kuri ir pamatoti ar:

cilvēku veselības un vides aizsardzības principu (13. pants);

pašpietiekamības un tuvuma principu, kas ir paredzēts 16. panta 1. punktā, saskaņā ar kuru “Dalībvalstis vajadzības gadījumā un, ja nepieciešams, sadarbojoties ar citām dalībvalstīm, veic vajadzīgos pasākumus, lai nodrošinātu integrētu un atbilstīgu atkritumu apglabāšanas iekārtu tīklu un tādu jauktu sadzīves atkritumu reģenerācijas iekārtu tīklu, kas savākti no privātām mājsaimniecībām, tostarp savācot šādus atkritumus arī no citiem radītājiem, ņemot vērā labākās pieejamās metodes”;

šī paša 16. panta [1. punkta] otrās daļas pēdējā teikumā paredzēto principu, saskaņā ar kuru “Dalībvalstis var arī ierobežot eksportējamos atkritumu sūtījumus vides aizsardzības apsvērumu dēļ, kā izklāstīts Regulā (EK) Nr. 1013/2006 2 ”;

šīs 2008. gada direktīvas 33. apsvērumu, saskaņā ar kuru, “lai piemērotu [..] Regulu (EK) Nr. 1013/2006 [..] par atkritumu sūtījumiem, jaukti sadzīves atkritumi, kas minēti šīs regulas 3. panta 5. punktā paliek jaukti sadzīves atkritumi, pat ja tie pakļauti atkritumu apstrādei, kas nav būtiski mainījusi to īpašības”:

Eiropas Atkritumu katalogs (konkrētā gadījumā – CER 19.12.12, atkritumi, kas ir ražoti mehāniskās apstrādes iekārtās reģenerācijas darbībām R1/R12) un attiecīgās klasifikācijas ietekmē vai neietekmē – un, apstiprinošas atbildes gadījumā, ar kādiem nosacījumiem un ierobežojumiem,– (Savienības tiesību) tiesisko regulējumu, kas attiecas uz atkritumu, kuri pirms mehāniskās apstrādes bija jaukti sadzīves atkritumi, sūtījumiem;

it īpaši, vai, attiecībā uz atkritumu, kuri izriet no jauktu sadzīves atkritumu apstrādes, sūtījumiem, iepriekš minētās Direktīvas 2008[/98] 16. panta tiesību normas un tās 33. apsvērums, kuri tieši attiecas uz atkritumu sūtījumiem, ir vai nav pārāki par Eiropas Atkritumu katalogā noteikto klasifikāciju;

precizējot, ja Tiesa to uzskatīs par vajadzīgu un lietderīgu, vai minētajam katalogam ir normatīvs raksturs, vai turpretī tas ir uzskatāms tikai par tehnisko sertifikāciju, kas ir atbilstoša visu atkritumu viendabīgai izsekojamībai”?

____________

1 Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2008/98/EK (2008. gada 19. novembris) par atkritumiem un par dažu direktīvu atcelšanu (OV 2008, L 312, 3. lpp.).

2 Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (EK) Nr. 1013/2006 (2006. gada 14. jūnijs) par atkritumu sūtījumiem (OV 2006, L 190, 1. lpp.).