Language of document :

Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Consiglio di Stato (Włochy) w dniu 13 lipca 2020 r. – Regione Veneto / Plan Eco S.r.l

(Sprawa C-315/20)

Język postępowania: włoski

Sąd odsyłający

Consiglio di Stato

Strony w postępowaniu głównym

Strona wnosząca odwołanie: Regione Veneto

Druga strona postępowania: Plan Eco S.r.l

Pytania prejudycjalne

Czy w odniesieniu do sytuacji, w której zmieszane odpady komunalne, niezawierające odpadów niebezpiecznych, zostały przetworzone mechanicznie w instalacji w celu odzysku energii [proces R1/R12 w rozumieniu załącznika C) do Codice dell’ambiente (kodeksu ochrony środowiska)], w wyniku której to czynności przetwarzania okazało się, że hipotetycznie przetworzenie nie zmieniło w sposób znaczący pierwotnych właściwości zmieszanych odpadów komunalnych, lecz odpadom tym przypisano kod EWC 19.12.12, którego strony nie kwestionowały; w celu oceny zgodności z prawem zastrzeżeń państwa pochodzenia dotyczących wniosku o wydanie uprzedniej zgody na przemieszczenie przetworzonych odpadów do zakładu produkcyjnego w państwie Unii Europejskiej w celu ich wykorzystania w technologii współspalania lub w każdym wypadku jako środka wytwarzania energii – które to zastrzeżenia zostały zgłoszone przez właściwy organ w państwie pochodzenia na podstawie zasad określonych w dyrektywie 2008/98/WE1 – w szczególności zastrzeżeń takich jak wyrażone w niniejszej sprawie, opartych na:

– zasadzie ochrony zdrowia ludzkiego i środowiska (art. 13);

– zasadzie samowystarczalności i bliskości, ustanowionej w art. 16 ust. 1, zgodnie z którą „[p]aństwa członkowskie stosują właściwe środki, we współpracy z innymi państwami członkowskimi, jeżeli jest to konieczne lub pożądane, aby ustanowić zintegrowaną i wystarczającą sieć instalacji do unieszkodliwiania odpadów i instalacji do odzysku zmieszanych odpadów komunalnych zebranych z gospodarstw domowych, uwzględniającą przypadki, w których zbieranie takie obejmuje również takie odpady od innych wytwórców, z uwzględnieniem najlepszych dostępnych technik”;

– zasadzie ustanowionej w art. 16 ust. 2 zdanie ostatnie, zgodnie z którą „[p]aństwa członkowskie mogą również ograniczyć wychodzące transporty odpadów z przyczyn dotyczących środowiska określonych w rozporządzeniu (WE) nr 1013/2006”2 ;

– motywie 33 preambuły wspomnianej dyrektywy z 2008 r., zgodnie z którym „[d]o celów stosowania rozporządzenia (WE) nr 1013/2006 […] w sprawie przemieszczania odpadów zmieszane odpady komunalne, o których mowa w art. 3 ust. 5 tego rozporządzenia, pozostają zmieszanymi odpadami komunalnymi, nawet jeśli zostały poddane czynności przetwarzania odpadów, która nie zmieniła w sposób znaczących ich właściwości”:

europejski wykaz odpadów (w niniejszej sprawie EWC 19.12.12, odpady z instalacji mechanicznego przetwarzania odpadów przeznaczonych do odzysku R1/R12) oraz odpowiednie kody naruszają przepisy [prawa Unii] dotyczące przemieszczania odpadów, które przed przetworzeniem mechanicznym były zmieszanymi odpadami komunalnymi, a w przypadku udzielenia odpowiedzi twierdzącej, w jakim stopniu i w jakich granicach naruszają owe przepisy?;

w szczególności, w odniesieniu do przemieszczania odpadów powstałych w wyniku przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych, czy przepisy art. 16 dyrektywy z 2008 r. i jej motyw 33, które wyraźnie dotyczą przemieszczania odpadów, mają pierwszeństwo przed kwalifikacją wynikającą z europejskiego wykazu odpadów?;

Consiglio di stato zwraca się także o ustalenie, jeśli Trybunał uzna to za właściwe i użyteczne, czy wspomniany powyżej wykaz ma charakter normatywny, czy też stanowi on jedynie certyfikację techniczną zapewniającą jednolitą identyfikowalność wszystkich odpadów?.

____________

1     Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/98/UE z dnia 19 listopada 2008 r. w sprawie odpadów oraz uchylająca niektóre dyrektywy (Dz.U. L 312 z 22.11.2008, s. 3).

2     Rozporządzenie (WE) nr 1013/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 14 czerwca 2006 r. w sprawie przemieszczania odpadów (Dz.U. L 190, s. 1).