Language of document :

Cerere de decizie preliminară introdusă de Consiglio di Stato (Italia) la 13 iulie 2020 – Regione Veneto/Plan Eco S.r.l

(Cauza C-315/20)

Limba de procedură: italiana

Instanța de trimitere

Consiglio di Stato

Părțile din procedura principală

Apelantă: Regione Veneto

Intimată: Plan Eco S.r.l

Întrebarea preliminară

În ceea ce privește o situație în care deșeuri municipale mixte care nu conțin deșeuri periculoase au fost tratate mecanic într-o instalație de valorificare energetică (operațiunea R1/R12, în sensul anexei C la Codul mediului), iar în urma acestei operațiuni de tratare rezultă, prin ipoteză, că tratamentul nu a modificat în mod substanțial proprietățile inițiale ale deșeului municipal mixt, însă acestea au fost clasificate cu codul CED 19 12 12, clasificare necontestată de părți, în vederea aprecierii legalității obiecțiilor din partea țării de origine cu privire la cererea de acord preliminar privind transferul deșeului tratat către o instalație de producție dintr-o țară europeană în scopul utilizării prin coardere sau, în orice caz, ca mijloc de producere a energiei, formulate de autoritatea competentă din țara de origine în temeiul principiilor Directivei 2008/98/CE1 și în special a unor obiecții precum cele din prezenta cauză, întemeiate:

pe principiul protecției sănătății populației și a mediului (articolul 13);

pe principiile autonomiei și proximității prevăzute la articolul 16 alineatul (1), potrivit căruia „[s]tatele membre iau măsurile necesare, în colaborare cu alte state membre, dacă este necesar sau oportun, în vederea stabilirii unei rețele integrate și corespunzătoare de unități de eliminare a deșeurilor și de instalații de valorificare a deșeurilor municipale mixte colectate din gospodăriile private, inclusiv în cazul în care această colectare vizează și astfel de deșeuri provenite de la alți producători, luând în considerare cele mai bune tehnici disponibile”;

pe principiul prevăzut la articolul 16 alineatul (1) al doilea paragraf ultima teză, potrivit căruia „[s]tatele membre pot, de asemenea, să limiteze ieșirile transporturilor de deșeuri din considerente de mediu, astfel cum sunt prevăzute în Regulamentul (CE) nr. 1013/2006”;

pe considerentul (33) al aceleiași Directive 2008/98, potrivit căruia, „[î]n scopul aplicării Regulamentului (CE) nr. 1013/20062 […] privind transferurile de deșeuri, deșeurile urbane mixte, astfel cum sunt menționate la articolul 3 alineatul (5) din respectivul regulament, sunt în continuare considerate deșeuri urbane mixte chiar și în cazul în care au fost supuse unei operațiuni de tratare a deșeurilor care nu le a modificat proprietățile în mod substanțial”;

Catalogul european al deșeurilor (în speță, CED 19 12 12, deșeuri provenite de la instalații de tratare mecanică pentru operațiuni de valorificare R1/R12) și clasificările corespunzătoare interferează sau nu, iar, în cazul unui răspuns afirmativ, în ce măsură, cu dispozițiile [de drept al Uniunii] privind transferul unor deșeuri care, înainte de tratamentul mecanic, erau deșeuri municipale mixte?

În special, în ceea ce privește transferurile de deșeuri provenite din tratarea deșeurilor municipale mixte, dispozițiile articolului 16 din Directiva 2008/98, citată anterior, și considerentul (33) al acesteia, care privesc în mod expres transferul de deșeuri, prevalează sau nu în raport cu clasificarea care rezultă din Catalogul european al deșeurilor,

precizându-se, în cazul în care Curtea consideră oportun și util, dacă sus menționatul catalog are caracter normativ sau dacă, dimpotrivă, constituie o simplă certificare tehnică adecvată pentru trasabilitatea omogenă a tuturor deșeurilor?

____________

1     Directiva 2008/98/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 19 noiembrie 2008 privind deșeurile și de abrogare a anumitor directive (JO 2008, L 312, p. 3).

2     Regulamentul (CE) nr. 1013/2006 al Parlamentului European și al Consiliului din 14 iunie 2006 privind transferurile de deșeuri (JO 2006, L 190, p. 1).