Language of document :

Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podala Consiglio di Stato (Taliansko) 13. júla 2020 – Regione Veneto/Plan Eco S.r.l

(vec C-315/20)

Jazyk konania: taliančina

Vnútroštátny súd, ktorý podal návrh na začatie prejudiciálneho konania

Consiglio di Stato

Účastníci konania pred vnútroštátnym súdom

Žalobca: Regione Veneto

Žalovaná: Plan Eco S.r.l

Prejudiciálne otázky

V súvislostiach, o aké ide v prejednávanej veci, v ktorej zmesový komunálny odpad, ktorý neobsahuje nebezpečný odpad, mechanicky spracovaný zariadením na účely energetického zhodnocovania (činnosť R1/R12 v zmysle prílohy C) zákonníka o životnom prostredí) a za predpokladu, že po spracovaní sa ukáže, že spracovanie podstatne neovplyvnilo pôvodné vlastnosti zmesového komunálneho odpadu, avšak tomuto odpadu bolo priradená klasifikácia EKO 19.12.12, ktorú účastníci nespochybnili; na účely posúdenia zákonnosti námietok krajiny pôvodu týkajúcich sa žiadosti o predbežné povolenie na prepravu spracovaného odpadu do európskej krajiny do výrobného zariadenia na účely jeho použitia v rámci spoluspaľovania alebo v každom prípade ako prostriedku na výrobu energie, ktoré vzniesol príslušný orgán v krajine pôvodu na základe zásad smernice 2008/98/ES1 , a najmä takých námietok, aké sú v prejednávanej veci založené:

–    na zásade ochrany zdravia ľudí a životného prostredia (článok 13),

–    na zásade sebestačnosti a blízkosti stanovenej v článku 16 ods. 1, podľa ktorého: „Členské štáty prijmú, ak je to potrebné alebo vhodné, v spolupráci s inými členskými štátmi príslušné opatrenia na vytvorenie integrovanej a primeranej siete zariadení na zneškodňovanie odpadu a zariadení na zhodnocovanie zmesového komunálneho odpadu zozbieraného zo súkromných domácností vrátane prípadov, keď sa tento zber vzťahuje aj na takýto odpad od iných pôvodcov, pričom sa zohľadňujú najlepšie dostupné techniky.“,

–    na zásade stanovenej v tom istom článku 16 ods. 2 poslednej vete, podľa ktorého „Členské štáty môžu tiež obmedziť odchádzajúce zásielky odpadu z environmentálnych dôvodov, ako to ustanovuje nariadenie (ES) č. 1013/2006“,2

–    na odôvodnení 33 preambuly tejto smernice z roku 2008, podľa ktorého „Na účely uplatňovania nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1013/2006 zo 14. júna 2006 o preprave odpadu (16) ostáva zmesový komunálny odpad uvedený v článku 3 ods. 5 uvedeného nariadenia zmesovým komunálnym odpadom, aj keď bol predmetom spracovania, ktoré podstatným spôsobom nezmenilo jeho vlastnosti“:

európsky katalóg odpadov (v prejednávanej veci EKO 19.12.12, odpad vytvorený zariadeniami na mechanické spracovanie pre činnosti zhodnocovania R1/R12) a jeho klasifikácia zasahujú, resp. nezasahujú, a v prípade kladnej odpovede, za akých podmienok a obmedzení do úpravy [práva Únie] týkajúcej sa prepravy odpadu, ktorý bol pred mechanickým spracovaním zmesovým komunálnym odpadom,

konkrétne, s odkazom na prepravu odpadu vzniknutého zo spracovania zmesového komunálneho odpadu, ustanovenia článku 16 citovanej smernice z roku 2008 a jej odôvodnenie 33, ktoré sa výslovne týkajú prepravy odpadu, prevládajú, resp. neprevládajú, nad kvalifikáciou vyplývajúcou z európskeho katalógu odpadov,

so spresnením, ak to Súdny dvor považuje za vhodné a užitočné, má uvedený katalóg normatívnu povahu alebo predstavuje iba technickú certifikáciu spôsobilú na homogénne sledovanie všetkých odpadov?

____________

1 Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2008/98/ES z 19. novembra 2008 o odpade a o zrušení určitých smerníc (Ú. v. EÚ L 312, 2008, s. 3).

2 Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1013/2006 zo 14. júna 2006 o preprave odpadu (Ú. v. EÚ L 190, 2006, s. 1).