Language of document :

Begäran om förhandsavgörande framställd av Consiglio di Stato (Italien) den 13 juli 2020 – Regione Veneto mot Plan Eco S.r.l

(Mål C-315/20)

Rättegångsspråk: italienska

Hänskjutande domstol

Consiglio di Stato

Parter i det nationella målet

Klagande: Regione Veneto

Motpart: Plan Eco S.r.l

Tolkningsfråga

EU-domstolen ombeds att klargöra,

avseende en situation där blandat kommunalt avfall som inte innehåller farligt avfall har behandlats mekaniskt vid en anläggning i energiåtervinningssyfte (R1-/R12-åtgärd enligt bilaga C till miljölagen) och där det kan visa sig att denna behandlingsåtgärd inte väsentligen har ändrat de ursprungliga egenskaperna hos detta blandade kommunala avfall, men där avfallet klassificeras enligt avfallskod 19 12 12, och parterna är eniga härom, för att den nationella domstolen ska kunna pröva lagenligheten av invändningar som ursprungslandets behöriga myndighet har framställt på grundval av principerna i direktiv 2008/98/EG1 mot en ansökan om förhandsgodkännande av transport av det behandlade avfallet till ett annat europeiskt land, där det skulle användas för kraftvärmeproduktion eller under alla omständigheter för energiproduktion vid en produktionsanläggning, närmare bestämt invändningar som de som är aktuella i det nationella målet och grundar sig

–     på principen om skydd för människors hälsa och miljön (artikel 13),

–    på principen om självförsörjning och närhet som fastställs i artikel 16.1, enligt vilken ”[medlemsstaterna, i samarbete med andra medlemsstater om det är nödvändigt eller tillrådligt, ska] vidta lämpliga åtgärder för att upprätta ett sammanhängande och ändamålsenligt utformat nätverk av anläggningar för bortskaffande av avfall och anläggningar för återvinning av blandat kommunalt avfall som samlats in från privata hushåll, inbegripet när insamlingen även omfattar sådant avfall från andra producenter, med beaktande av bästa tillgängliga teknik”,

–     på principen i samma artikel 16.[1] andra stycket sista meningen, enligt vilken ”[m]edlemsstaterna [även får] begränsa utgående transporter av avfall av de miljöskäl som anges i förordning (EG) nr 1013/2006”,2

–     på skäl 33 i samma direktiv 2008/98, enligt vilket ”[v]id tillämpning av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1013/2006 … om transport av avfall, ska blandat kommunalt avfall enligt artikel 3.5 i denna förordning anses vara blandat kommunalt avfall även då det har genomgått en avfallsbehandling som inte väsentligen har ändrat dess egenskaper”,

huruvida den europeiska avfallsförteckningen och motsvarande klassificeringar (i förevarande fall avfallskod 19 12 12, avfall från mekanisk behandling av avfall genom R1-/R12-behandlingsåtgärd vid en anläggning) inkräktar på – och i så fall i vilken omfattning – unionslagstiftningen om transport av avfall som innan det behandlas mekaniskt är blandat kommunalt avfall och

i synnerhet huruvida bestämmelserna i artikel 16 och skäl 33 i ovannämnda direktiv 2008/98, vilka uttryckligen berör transport av avfall, i fråga om transport av avfall från behandling av blandat kommunalt avfall har företräde framför klassificeringen enligt den europeiska avfallsförteckningen eller ej,

samtidigt som EU-domstolen, om det anses vara ändamålsenligt och nyttigt, preciserar om nämnda förteckning är av lagstiftningskaraktär eller utgör en renodlad teknisk certifiering som lämpar sig för enhetlig spårbarhet av allt avfall.

____________

1 Europaparlamentets och rådets direktiv 2008/98/EG av den 19 november 2008 om avfall och om upphävande av vissa direktiv (EUT L 312, 2008, s. 3).

2 Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1013/2006 av den 14 juni 2006 om transport av avfall (EUT L 190, 2006, s. 1).