Language of document :

Преюдициално запитване от Oberster Gerichtshof (Австрия), постъпило на 7 юли 2020 г. — UE, HC/Vorarlberger Landes- und Hypothekenbank AG

(Дело C-301/20)

Език на производството: немски

Запитваща юрисдикция

Oberster Gerichtshof

Страни в главното производство

Жалбоподатели в ревизионното производство: UE, HC

Ответник в ревизионното производство: Vorarlberger Landes- und Hypothekenbank AG

Заинтересована страна: наследници на VJ

Преюдициални въпроси

Трябва ли член 70, параграф 3 от Регламент (ЕС) № 650/2012 относно компетентността, приложимото право, признаването и изпълнението на решения и приемането и изпълнението на автентични актове в областта на наследяването и относно създаването на европейско удостоверение за наследство1 да се тълкува в смисъл, че копие на удостоверение за наследство, издадено за неопределен срок в нарушение на тази разпоредба, без да е посочена дата на изтичане на срока на действие:

а)    е валидно и действително за неопределен срок, или

б)    е валидно само за срок от шест месеца, считано от датата на издаване на завереното копие, или

в)    е валидно само за срок от шест месеца, считано от друга дата, или

г)    е невалидно и не е годно за използване по смисъла на член 63 от Регламент № 650/2012?

Трябва ли член 65, параграф 1 във връзка с член 69, параграф 3 от Регламент № 650/2012 да се тълкува в смисъл, че действието на удостоверението за наследство възниква в полза на всички поименно посочени в него лица като наследник, заветник, изпълнител на завещанието или управител на наследственото имущество, така че то да може да се използва съгласно член 63 от Регламент № 650/2012 и от тези лица, които не са поискали издаването му?

Трябва ли член 69 във връзка с член 70, параграф 3 от Регламент № 650/2012 да се тълкува в смисъл, че легитимиращото действие на завереното копие на удостоверение за наследство трябва да се признае, ако при първото му представяне това копие все още е било валидно, но валидността му е изтекла преди исканото решение на органа, или тази разпоредба допуска национално право, което изисква валидност на удостоверението и към момента на постановяване на решението?

____________

1 ОВ L 201, 2012 г., стр. 107.