Language of document :

Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Oberster Gerichtshof (Rakousko) dne 7. července 2020 – UE, HC v. Vorarlberger Landes- und Hypothekenbank AG

(Věc C-301/20)

Jednací jazyk: němčina

Předkládající soud

Oberster Gerichtshof

Účastníci původního řízení

Navrhovatelé v řízení o opravném prostředku „Revisionsrekurs“: UE, HC

Odpůrkyně v řízení o opravném prostředku „Revisionsrekurs“: Vorarlberger Landes- und Hypothekenbank AG

Za přítomnosti: Verlassenschaft des VJ

Předběžné otázky

1.    Musí být čl. 70 odst. 3 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 650/2012 ze dne 4. července 2012 o příslušnosti, rozhodném právu, uznávání a výkonu rozhodnutí a přijímání a výkonu veřejných listin v dědických věcech a o vytvoření evropského dědického osvědčení1 vykládán v tom smyslu, že kopie osvědčení vydaná v rozporu s tímto ustanovením bez vyznačení data uplynutí platnosti na dobu neurčitou

a.    je neomezeně platná a účinná, nebo

b.    je platná pouze po dobu šesti měsíců od data vydání ověřené kopie, nebo

c.    je platná pouze po dobu šesti měsíců od jiného data, nebo

d.    je neplatná a není vhodná pro použití ve smyslu článku 63 tohoto nařízení?

2.    Musí být čl. 65 odst. 1 nařízení č. 650/2012 ve spojení s jeho čl. 69 odst. 3 vykládán v tom smyslu, že účinky osvědčení nastávají ve prospěch veškerých osob, které jsou v osvědčení jmenovitě uvedeny jako dědic, odkazovník, vykonavatel závěti nebo správce pozůstalosti, a osvědčení tudíž mohou podle článku 63 tohoto nařízení použít také ty osoby, které o jeho vystavení samy nepožádaly?

3.    Musí být článek 69 nařízení č. 650/2012 ve spojení s jeho čl. 70 odst. 3 vykládán v tom smyslu, že musí být uznán legitimizující účinek kopie dědického osvědčení, jestliže kopie byla při svém prvním předložení ještě platná, avšak její platnost před dožádaným rozhodnutím orgánu vypršela, nebo toto ustanovení nebrání vnitrostátní právní úpravě, které požaduje, aby osvědčení bylo platné také v okamžiku vydání rozhodnutí?

____________

1 Úř. věst.. 2012, L 201, s. 107.