Language of document :

Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Oberster Gerichtshof (Austria) 7. juulil 2020 – UE, HC versus Vorarlberger Landes- und Hypothekenbank AG

(kohtuasi C-301/20)

Kohtumenetluse keel: saksa

Eelotsusetaotluse esitanud kohus

Oberster Gerichtshof

Põhikohtuasja pooled

Määruskaebuse esitajad: UE, HC

Vastustaja määruskaebuse menetluses: Vorarlberger Landes- und Hypothekenbank AG

Menetluses osales: VJ pärandvara

Eelotsuse küsimused

1.    Kas määruse (EL) nr 650/2012, mis käsitleb kohtualluvust, kohaldatavat õigust ning otsuste tunnustamist ja täitmist, ametlike dokumentide vastuvõtmist ja täitmist pärimisasjades ning Euroopa pärimistunnistuse loomist1 (edaspidi „määrus nr 650/2012“), artikli 70 lõiget 3 tuleb tõlgendada nii, et pärimistunnistuse ärakiri, mis on viidatud sätet rikkudes välja antud määramata ajaks, näitamata ära kehtivusaja lõppemise kuupäeva,

a.    on tähtajatult kehtiv ja õigusliku toimega või

b.    on kehtiv ainult kuue kuu jooksul alates kinnitatud ärakirja väljaandmise kuupäevast või

c.    on kehtiv ainult kuue kuu jooksul alates mõnest muust kuupäevast või

d.    on kehtetu ja kasutamiseks määruse nr 650/2012 artikli 63 tähenduses sobimatu?

2.    Kas määruse nr 650/2012, mis käsitleb kohtualluvust, kohaldatavat õigust ning otsuste tunnustamist ja täitmist, ametlike dokumentide vastuvõtmist ja täitmist pärimisasjades ning Euroopa pärimistunnistuse loomist, artikli 65 lõiget 1 tuleb koostoimes artikli 69 lõikega 3 tõlgendada nii, et tunnistusel on õiguslik toime kõikide isikute kasuks, keda on tunnistuses nimeliselt märgitud pärija, annakusaaja, testamenditäitja või pärandi hooldajana, millest tulenevalt saavad tunnistust määruse nr 650/2012 artikli 63 kohaselt kasutada ka isikud, kes ise ei ole selle väljaandmist taotlenud?

3.    Kas määruse nr 650/2012 artiklit 69 tuleb koostoimes artikli 70 lõikega 3 tõlgendada nii, et pärimistunnistuse kinnitatud ärakirjal on õiguslik toime, kui ärakiri oli esmakordsel esitamisel veel kehtiv, kuid kaotas kehtivuse enne seda, kui asutus tegi taotletud otsuse, või nii, et riigisisene õigus, mille kohaselt peab tunnistus olema kehtiv ka otsuse tegemise ajal, ei ole viidatud sättega vastuolus?

____________

1 ELT 2012, L 201, lk 107.