Language of document :

Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2020. gada 7. jūlijā iesniedza Oberster Gerichtshof (Austrija) – UE, HC/Vorarlberger Landes- und Hypothekenbank AG

(Lieta C-301/20)

Tiesvedības valoda – vācu

Iesniedzējtiesa

Oberster Gerichtshof

Pamatlietas puses

Kasācijas sūdzības iesniedzēji: UE, HC

Atbildētāja kasācijas tiesvedībā: Vorarlberger Landes- und Hypothekenbank AG

Lietas dalībnieks: VJ mantojums

Prejudiciālie jautājumi

Vai Regulas (ES) Nr. 650/2012 par jurisdikciju, piemērojamiem tiesību aktiem, nolēmumu atzīšanu un izpildi un publisku aktu akceptēšanu un izpildi mantošanas lietās un par Eiropas mantošanas apliecības izveidi 1 70. panta 3. punkts ir jāinterpretē tādējādi, ka uz nenoteiktu laiku – pretēji šajā tiesību normā noteiktajam – izdota apliecības kopija bez norādes par derīguma termiņa beigu datumu

a.    ir derīga un spēkā uz nenoteiktu laiku vai

b.    ir derīga tikai sešus mēnešus no apliecinātās kopijas izsniegšanas datuma, vai

c.    ir derīga tikai sešus mēnešus no cita datuma, vai

d.    nav derīga un nav izmantojama šīs regulas 63. panta vajadzībām?

Vai Regulas (ES) Nr. 650/2012 65. panta 1. punkts kopsakarā ar tās 69. panta 3. punktu ir jāinterpretē tādējādi, ka apliecība ir spēkā attiecībā uz visām personām, kuras apliecībā konkrēti norādītas kā mantinieks, legātārs, testamenta izpildītājs vai mantojuma pārvaldnieks, un līdz ar to šo apliecību šīs regulas 63. panta vajadzībām var izmantot arī personas, kas pašas nav lūgušas tās izdošanu?

Vai Regulas (ES) Nr. 650/2012 69. pants kopsakarā ar tās 70. panta 3. punktu ir jāinterpretē tādējādi, ka ir jāatzīst mantošanas apliecības apliecinātās kopijas leģitimējošā iedarbība, ja tās pirmās iesniegšanas reizē tā vēl bija derīga, tomēr tās derīguma termiņš ir beidzies pirms iestādes nolēmuma pieņemšanas, vai tomēr šī tiesību norma pieļauj tādu valsts tiesību normu, kurā noteikts, ka šai apliecībai jābūt derīgai arī nolēmuma pieņemšanas brīdī?

____________

1 OV 2012, L 201, 107. lpp.