Language of document :

Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal E Oberster Gerichtshof (Rakúsko) 7. júla 2020 – UE, HC/Vorarlberger Landes- und Hypothekenbank AG

(vec C-301/20)

Jazyk konania: nemčina

Vnútroštátny súd, ktorý podal návrh na začatie prejudiciálneho konania

Oberster Gerichtshof

Účastníci konania pred vnútroštátnym súdom

Navrhovatelia v konaní o opravnom prostriedku „Revisionsrekurs“: UE, HC

Odporkyňa v konaní o opravnom prostriedku „Revisionsrekurs“: Vorarlberger Landes- und Hypothekenbank AG

Za účasti: Verlassenschaft des VJ

Prejudiciálne otázky

1.    Má sa článok 70 ods. 3 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 650/2012 zo 4. júla 2012 o právomoci, rozhodnom práve, uznávaní a výkone rozhodnutí a prijatí a výkone verejných listín v dedičských veciach a o zavedení európskeho osvedčenia o dedičstve1 vykladať v tom zmysle, že odpis osvedčenia, ktorý je v rozpore s touto právnou úpravou vydaný na dobu neurčitú bez uvedenia dátumu uplynutia platnosti,

a)    je platný a účinný na dobu neurčitú, alebo

b)    je platný len na dobu šiestich mesiacov od dátumu vydania osvedčeného odpisu, alebo

c)    je platný len na dobu šiestich mesiacov od nejakého iného dátumu, alebo

d)    je neplatný a nevhodný na použitie v zmysle článku 63 nariadenia 650/2012?

2.    Má sa článok 65 ods. 1 v spojení s článkom 69 ods. 3 nariadenia 650/2012 vykladať v tom zmysle, že účinky osvedčenia pôsobia v prospech všetkých osôb, ktoré sú v osvedčení menovite uvedené ako dedič, odkazovník, vykonávateľ závetu alebo správca pozostalosti, takže osvedčenie môžu využiť podľa článku 63 nariadenia 650/2012 aj tí, ktorí sami o jeho vydanie nepožiadali?

3.    Má sa článok 69 v spojení s článkom 70 ods. 3 nariadenia 650/2012 vykladať v tom zmysle, že legitimačný účinok osvedčeného odpisu osvedčenia o dedičstve sa má uznať, ak bol odpis v čase jeho prvého predloženia ešte platný, ale pred vydaním rozhodnutia orgánu o návrhu jeho platnosť skončila, alebo toto ustanovenie nebráni vnútroštátnemu právu, ktoré vyžaduje platnosť osvedčenia aj v čase vydania rozhodnutia?

____________

1 Ú. v. EÚ L 201, 2012, s. 107.