Language of document :

Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Oberster Gerichtshof (Avstrija) 7. julija 2020 - UE, HC/Vorarlberger Landes- und Hypothekenbank AG

(Zadeva C-301/20)

Jezik postopka: nemščina

Predložitveno sodišče

Oberster Gerichtshof

Stranke v postopku v glavni stvari

Vlagateljici revizije: UE, HC

Nasprotna stranka v postopku z revizijo: Vorarlberger Landes- und Hypothekenbank AG

Ob udeležbi: Verlassenschaft des VJ

Vprašanja za predhodno odločanje

1.    Ali je treba člen 70(3) Uredbe (EU) št. 650/2012 o pristojnosti, pravu, ki se uporablja, priznavanju in izvrševanju odločb in sprejemljivosti in izvrševanju javnih listin v dednih zadevah ter uvedbi evropskega potrdila o dedovanju1 (Uredba št. 650/2012) razlagati tako, da kopija tega potrdila, ki se v nasprotju s to določbo izda za neomejeno obdobje, brez navedbe datuma prenehanja veljavnosti,

a.    velja in učinkuje neomejeno ali

b.    velja samo šest mesecev od datuma izdaje overjene kopije ali

c.    velja samo šest mesecev od kakega drugega datuma ali

d.    ne velja in ni primerna za uporabo za namene iz člena 63 Uredbe (EU) št. 650/2012?

2.    Ali je treba člen 65(1) v povezavi s členom 69(3) Uredbe št. 650/2012 razlagati tako, da učinki potrdila nastopijo v korist vseh oseb, ki so v potrdilu poimensko navedene kot dediči, volilojemniki, izvršitelji oporoke ali upravitelji zapuščine, tako da lahko potrdilo v skladu s členom 63 Uredbe (EU) št. 650/2012 uporabljajo tudi osebe, ki niso same vložile zahteve za njegovo izdajo?

3.    Ali je treba člen 69 v povezavi s členom 70(3) Uredbe št. 650/2012 razlagati tako, da je treba overjeni kopiji potrdila o dedovanju priznati legitimacijski učinek, če je bila ob svoji prvi predložitvi še veljavna, vendar se je njena veljavnost iztekla pred zahtevano odločitvijo organa, ali pa ta določba ne nasprotuje nacionalnemu pravu, ki določa, da mora biti potrdilo veljavno tudi ob izdaji odločbe?

____________

1 UL 2012, L 201, str. 107.