Language of document :

Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Amtsgericht Nürnberg (Tyskland) den 21. juli 2020 – DQ mod Ryanair DAC

(Sag C-323/20)

Processprog: tysk

Den forelæggende ret

Amtsgericht Nürnberg

Parter i hovedsagen

Sagsøger: DQ

Sagsøgt: Ryanair Designated Activity Company

Præjudicielle spørgsmål

Udgør en strejke organiseret af et transporterende luftfartsselskabs eget personales fagforening en »usædvanlig omstændighed« som omhandlet i artikel 5, stk. 3, i forordning (EF) nr. 261/2004 1 ?

Er det i denne forbindelse afgørende, om den nævnte strejke er iværksat på grund af krav fra personalet, der hidtil ikke har været aftalt i kontrakten mellem personalet og det transporterende luftfartsselskab?

Er det i denne forbindelse afgørende, om den konkrete strejke skyldes en bestemt adfærd udvist af det transporterende luftfartsselskab under forhandlingerne med fagforeningen?

Sagen blev med Domstolens præsidents kendelse af 7. august 2020 slettet fra Domstolens register.

____________

1 Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 261/2004 af 11.2.2004 om fælles bestemmelser om kompensation og bistand til luftfartspassagerer ved boardingafvisning og ved aflysning eller lange forsinkelser og om ophævelse af forordning (EØF) nr. 295/91 (EUT 2004, L 46, s. 1).