Language of document :

Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Amtsgericht Nürnberg (Saksa) on esittänyt 21.7.2020 – DQ v. Ryanair DAC

(asia C-323/20)

Oikeudenkäyntikieli: saksa

Ennakkoratkaisua pyytänyt tuomioistuin

Amtsgericht Nürnberg

Pääasian asianosaiset

Kantaja: DQ

Vastaaja: Ryanair DAC

Ennakkoratkaisukysymykset

Onko lennosta vastaavan lentoliikenteen harjoittajan henkilökunnan työtaistelua, jonka ammattiliitto on järjestänyt, pidettävä asetuksen (EY) N:o 261/20041 5 artiklan 3 kohdassa tarkoitettuna ”poikkeuksellisena olosuhteena”?

Onko tältä osin merkitystä sillä, järjestetäänkö kyseinen työtaistelu henkilökunnan sellaisten vaatimusten perusteella, joista ei ole siihen mennessä sovittu henkilökunnan ja lennosta vastaavan lentoliikenteen harjoittajan välisellä sopimuksella?

Onko tältä osin merkitystä sillä, johtuuko konkreettinen työtaistelu lennosta vastaavan lentoliikenteen harjoittajan tietystä käyttäytymistavasta ammattiliiton kanssa käytyjen neuvotteluiden aikana?

Unionin tuomioistuimen presidentin 7.8.2020 antamalla määräyksellä asia on poistettu tuomioistuimen rekisteristä.

____________

1 Matkustajille heidän lennolle pääsynsä epäämisen sekä lentojen peruuttamisen tai pitkäaikaisen viivästymisen johdosta annettavaa korvausta ja apua koskevista yhteisistä säännöistä sekä asetuksen (ETY) N:o 295/91 kumoamisesta 11.2.2004 annettu Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 261/2004 (EUVL 2004, L 46, s. 1).