Language of document :

Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2020. gada 21. jūlijā iesniedza Amtsgerichts Nürnberg (Vācija) – DQ/Ryanair DAC

(Lieta C-323/20)

Tiesvedības valoda – vācu

Iesniedzējtiesa

Amtsgericht Nürnberg

Pamatlietas puses

Prasītājs: DQ

Atbildētāja: Ryanair Designated Activity Company

Prejudiciālie jautājumi

Vai arodbiedrības organizēts paša apkalpojošā gaisa pārvadātāja personāla streiks ir uzskatāms par “ārkārtēju apstākli” Regulas (EK) Nr. 261/2004 1 5. panta 3. punkta izpratnē?

Vai šajā ziņā nozīme ir tam, ka minētais streiks notiek, pamatojoties uz personāla prasībām, par kurām līdz šim personāls un apkalpojošais gaisa pārvadātājs līgumiski nebija vienojies?

Vai šajā ziņā nozīme ir tam, ka konkrētā streika uzsākšanas pamatā ir noteikta apkalpojošā gaisa pārvadātāja rīcība ar arodbiedrību notiekošo sarunu laikā?

Ar Tiesas priekšsēdētāja 2020. gada 7. augusta rīkojumu šī lieta ir izslēgta no Tiesas reģistra.

____________

1     Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (EK) Nr. 261/2004 (2004. gada 11. februāris), ar ko paredz kopīgus noteikumus par kompensāciju un atbalstu pasažieriem sakarā ar iekāpšanas atteikumu un lidojumu atcelšanu vai ilgu kavēšanos un ar ko atceļ Regulu (EEK) Nr. 295/91 (OV 2004, L 46, 1. lpp.).