Language of document :

Verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door het Amtsgericht Nürnberg (Duitsland) op 21 juli 2020 – DQ / Ryanair DAC

(Zaak C-323/20)

Procestaal: Duits

Verwijzende rechter

Amtsgericht Nürnberg

Partijen in het hoofdgeding

Verzoekende partij: DQ

Verwerende partij: Ryanair Designated Activity Company

Prejudiciële vragen

Vormt een door de vakbond georganiseerde staking van het eigen personeel van een luchtvaartmaatschappij die de vlucht uitvoert een „buitengewone omstandigheid” in de zin van artikel 5, lid 3, van verordening (EG) nr. 261/20041 ?

Doet het daarbij ter zake of de genoemde staking wordt gehouden vanwege eisen van het personeel die nog niet contractueel waren vastgelegd tussen het personeel en de luchtvaartmaatschappij die de vlucht uitvoert?

Doet het daarbij ter zake of de luchtvaartmaatschappij die de vlucht uitvoert, door een bepaalde handelwijze tijdens de onderhandelingen met de vakbond, aanleiding heeft gegeven tot de staking?

De zaak is bij beschikking van de president van het Hof van 7 augustus 2020 doorgehaald in het register van het Hof.

____________

1 Verordening (EG) nr. 261/2004 van het Europees Parlement en de Raad van 11 februari 2004 tot vaststelling van gemeenschappelijke regels inzake compensatie en bijstand aan luchtreizigers bij instapweigering en annulering of langdurige vertraging van vluchten en tot intrekking van verordening (EEG) nr. 295/91 (PB 2004, L 46, blz. 1).