Language of document :

Begäran om förhandsavgörande framställd av Amtsgericht Nürnberg (Tyskland) den 21 juli 2020 - DQ mot Ryanair DAC

(Mål C-323/20)

Rättegångsspråk: tyska

Hänskjutande domstol

Amtsgericht Nürnberg

Parter i det nationella målet

Klagande: DQ

Motpart: Ryanair DAC

Tolkningsfrågor

Föreligger ”extraordinära omständigheter”, i den mening som avses i artikel 5.3 i förordning (EG) nr 261/20041 , när personalen vid det lufttrafikföretag som utför flygningen deltar i en fackligt organiserad strejk?

Är det därvid relevant huruvida denna strejk inletts på grund av att personalen har ställt krav som tidigare inte varit föremål för avtal mellan personalen och det lufttrafikföretag som utför flygningen?

Är det därvid relevant huruvida denna strejk inletts på grund av ett särskilt agerande från det utförande lufttrafikföretagets sida i samband med de fackliga förhandlingarna?

Målet har avskrivits från domstolens register genom beslut från domstolens ordförande den 7 augusti 2020.

____________

1 Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 261/2004 av den 11 februari 2004 om fastställande av gemensamma regler om kompensation och assistans till passagerare vid nekad ombordstigning och inställda eller kraftigt försenade flygningar och om upphävande av förordning (EEG) nr 295/91 (EUT L 46, 2004, s. 1.)