Language of document :

Преюдициално запитване от Cour d’appel de Paris (Франция), постъпило на 9 юли 2020 г. — A – Друга страна: Autorité des marchés financiers

(Дело C-302/20)

Език на производството: френски

Запитваща юрисдикция

Cour d’appel de Paris

Страни в главното производство

Жалбоподател: A

Друга страна: Autorité des marchés financiers

Преюдициални въпроси

На първо място,

Трябва ли член 1, точка 1, първа алинея от Директива 2003/6/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 28 януари 2003 година относно търговията с вътрешна информация и манипулирането на пазара (пазарна злоупотреба)1 във връзка с член 1, параграф 1 от Директива 2003/124/ЕО на Комисията от 22 декември 2003 година за прилагане на Директива 2003/6/ЕО на Европейския парламент и на Съвета относно определението и публичното оповестяване на вътрешна информация и относно определението за манипулиране на пазара2 да се тълкува в смисъл, че информация за предстоящото публикуване в пресата на статия, която отразява пазарни слухове относно емитент на финансови инструменти, може да удовлетвори изискването за точност, наложено от тези членове, за да се квалифицира като вътрешна информация?

б)    От значение ли е за преценката на точността на разглежданата информация обстоятелството, че статията в пресата, за чието предстоящо публикуване се отнася въпросната информация, посочва — под формата на пазарни слухове — цената на публично търгово предложение?

в)    Имат ли значение за преценката на точността на разглежданата информация известността на журналиста, написал статията, репутацията на медийното издание, в което е публикувана статията, и обстоятелството, че тази публикация действително е повлияла чувствително („ex post“) на курса на ценните книжа, за които се отнася?

На второ място, в случай на отговор, че информация като тази в разглеждания случай може да удовлетвори необходимото изискване за точност:

Трябва ли член 21 от Регламент (ЕС) № 596/2014 на Европейския парламент и на Съвета от 16 април 2014 година относно пазарната злоупотреба (Регламент относно пазарната злоупотреба) и за отмяна на Директива 2003/6/ЕО на Европейския парламент и на Съвета и директиви 2003/124/ЕО, 2003/125/ЕО и 2004/72/ЕО на Комисията3 да се тълкува в смисъл, че разкриването от страна на журналист на един от обичайните му източници на информация за предстоящото публикуване на написана от него статия, която отразява пазарни слухове, се извършва „за целите на журналистическата дейност“?

б)    Зависи ли отговорът на този въпрос по-специално от това дали журналистът е бил информиран от съответния източник за пазарните слухове или от това дали разкриването на информацията за предстоящото публикуване на статията е било необходимо, за да се получат от съответния източник разяснения относно достоверността на слуховете?

На трето място, трябва ли членове 10 и 21 от Регламент (ЕС) № 596/2014 да се тълкуват в смисъл, че дори когато журналист е разкрил вътрешна информация „за целите на журналистическата дейност“ по смисъла на член 21, за определяне на законния или незаконния характер на разкриването е необходимо да се прецени дали същото е извършено „при обичайното упражняване на [...] [журналистическата] професия“ по смисъла на член 10?

На четвърто място, трябва ли член 10 от Регламент (ЕС) № 596/2014 да се тълкува в смисъл, че за да се счита за извършено при обичайното упражняване на журналистическата професия разкриването на вътрешна информация трябва да е строго необходимо за упражняването на тази професия и да е съобразено с принципа на пропорционалност?

____________

1     ОВ L 96, 2003 г., стр. 16.

2     ОВ L 339, 2003 г., стр. 70.

3     ОВ L 173, 2014 г., стр. 1.