Language of document :

A cour d'appel de Paris (Franciaország) által 2020. július 9-én benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem – A – Másik fél az eljárásban: Autorité des marchés financiers

(C-302/20. sz. ügy)

Az eljárás nyelve: francia

A kérdést előterjesztő bíróság

Cour d'appel de Paris

Az alapeljárás felei

Felperes: A

Másik fél az eljárásban: Autorité des marchés financiers

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések

Először,

Úgy kell-e értelmezni a bennfentes kereskedelemről és a piaci manipulációról (piaci visszaélés) szóló, 2003. január 28-i 2003/6/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvnek1 a 2003/6/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvnek a bennfentes információ meghatározása és közzététele, valamint a piaci manipuláció meghatározása tekintetében történő végrehajtásáról szóló, 2003. december 22-i 2003/124/EK bizottsági irányelv2 1. cikkének (1) bekezdésével összefüggésben értelmezett 1. cikke 1. pontjának első albekezdését, hogy egy pénzügyi eszköz kibocsátójával kapcsolatos piaci híresztelésről tudósító újságcikk közelgő megjelenésére vonatkozó információ eleget tesz a hivatkozott cikkek által a bennfentes információnak minősüléshez megkövetelt pontosság követelményének?

A szóban forgó információ pontosságának értékelése szempontjából jelentőséggel bír-e az a körülmény, hogy az újságcikk, amelynek a közelgő megjelenése a szóban forgó információt jelenti, – piaci híresztelésként – említést tesz a nyilvános vételi ajánlatban szereplő árról?

A cikket jegyző újságíró hírneve, a megjelenést biztosító sajtóorgánum tekintélye és e megjelenésnek az annak tárgyát képező értékpapírok árfolyamára való ténylegesen jelentős (ex post) hatása releváns tényezők-e a szóban forgó információ pontosságának értékelése során?

Másodszor, azon válasz esetére, amely szerint a szóban forgó információhoz hasonló információ eleget tesz a megkövetelt pontosság követelményének:

Úgy kell-e értelmezni a piaci visszaélésekről (piaci visszaélésekről szóló rendelet), valamint a 2003/6/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv és a 2003/124/EK, a 2003/125/EK és a 2004/72/EK bizottsági irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló, 2014. április 16-i 596/2014/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet3 21. cikkét, hogy „újságírás céljából” történik egy piaci híresztelésről tudósító, az újságíró által jegyzett újságcikk közelgő megjelenésére vonatkozó információnak az újságíró egyik szokásos forrásának történő átadása?

Az e kérdésre adandó válasz függ-e többek között attól, hogy az újságírót a forrás tájékoztatta-e a piaci híresztelésről, vagy sem, vagy hogy a cikk közelgő megjelenésére vonatkozó információ átadása hasznos volt-e ahhoz, hogy a híresztelés hitelességére vonatkozó pontosítást szerezzen e forrástól, vagy sem?

Harmadszor, úgy kell-e értelmezni az 596/2014/EU rendelet 10. és 21. cikkét, hogy még ha a bennfentes információt az újságíró a 21. cikk alapján „újságírás céljából” teszi is közzé, a közzététel jogos vagy jogosulatlan jellege megköveteli annak értékelését, hogy arra a 10. cikk alapján „[…] (az újságírói) foglalkozás […] szokásos teljesítése keretében” került-e sor?

Negyedszer, úgy kell-e értelmezni az 596/2014/EU rendelet 10. cikkét, hogy az újságírói foglalkozás szokásos teljesítése keretében a bennfentes információ közzétételének e foglalkozás gyakorlásához feltétlenül szükségesnek kell lennie és tiszteletben kell tartania az arányosság elvét?

____________

1 HL 2003. L 96., 16. o.; magyar nyelvű különkiadás 6. fejezet, 4. kötet, 367. o.

2 HL 2003. L 339., 70. o.; magyar nyelvű különkiadás 6. fejezet, 6. kötet, 348. o.

3 HL 2014. L 173., 1. o.; helyesbítés: HL 2016. L 287., 320. o.