Language of document :

2020 m. liepos 9 d. Cour d’appel de Paris (Prancūzija) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje A – Kita šalis: Autorité des marchés financiers

(Byla C-302/20)

Proceso kalba: prancūzų

Prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas

Cour d’appel de Paris

Šalys pagrindinėje byloje

Ieškovas: A

Kita šalis: Autorité des marchés financiers

Prejudiciniai klausimai

1.    Pirma,

a)    ar 2003 m. sausio 28 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2003/6/EB dėl prekybos vertybiniais popieriais, pasinaudojant viešai neatskleista informacija, ir manipuliavimo rinka (piktnaudžiavimo rinka)1 1 straipsnio 1 punkto pirmoji pastraipa, siejama su 2003 m. gruodžio 22 d. Komisijos direktyvos 2003/124/EB, įgyvendinančios Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2003/6/EB dėl viešai neatskleistos informacijos ir viešo jos atskleidimo bei manipuliavimo rinka apibrėžimo2 , 1 straipsnio 1 dalimi, turi būti aiškinama taip, kad informacijos apie būsimą spaudos straipsnį apie gandą rinkoje, susijusį su finansinių priemonių emitentu, paskelbimas gali atitikti tikslumo reikalavimą, nustatytą minėtuose straipsniuose, kad informacija būtų apibrėžiama kaip viešai neatskleista informacija?

b)    ar aplinkybė, kad spaudos straipsnyje, kurio būsimas paskelbimas laikomas aptariama informacija, kaip rinkos gandas yra minima perėmimo pasiūlymo kaina, yra reikšminga vertinant nagrinėjamos informacijos tikslumą?

c)    ar straipsnį pasirašiusio žurnalisto žinomumas, informaciją paskelbusio spaudos leidinio reputacija ir faktinis didelis šio paskelbimo poveikis („ex post“) vertybinių popierių, apie kuriuos informacija paskelbta, kainai yra reikšmingi aspektai, siekiant įvertinti nagrinėjamos informacijos tikslumą?

2.    Antra, jeigu būtų atsakyta [taip, kad] tokia kaip antai nagrinėjama informacija gali atitikti nustatytą tikslumo reikalavimą:

a)    ar 2014 m. balandžio 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 596/2014 dėl piktnaudžiavimo rinka (Piktnaudžiavimo rinka reglamentas) ir kuriuo panaikinama Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2003/6/EB ir Komisijos direktyvos 2003/124/EB, 2003/125/EB ir 2004/72/EB3 21 straipsnis turi būti aiškinamas taip, kad žurnalistas vienam iš savo įprastų šaltinių atskleisdamas informaciją apie būsimą jo parengto straipsnio apie gandą rinkoje paskelbimą tą daro „užsiimdamas žurnalistine veikla“?

b)    ar atsakymas į šį klausimą priklauso, be kita ko, nuo to, ar apie gandą rinkoje žurnalistas informaciją gavo iš šio šaltinio arba ar informacijos apie būsimą straipsnio paskelbimą atskleidimas buvo naudingas, siekiant iš šio šaltinio gauti paaiškinimus dėl šio gando patikimumo?

3.    Trečia, ar Reglamento (ES) Nr. 596/2014 10 ir 21 straipsniai turi būti aiškinami taip, kad net jeigu žurnalistas viešai neatskleistą informaciją atskleidžia „užsiimdamas žurnalistine veikla“, kaip tai suprantama pagal 21 straipsnį, vertinant, ar informacija atskleista teisėtai, reikia įvertinti, ar tai buvo padaryta „asmeniui atliekant įprastin[ę] su <...>darbu susijusi[ą] <...>[žurnalisto] profesinę veiklą <...>“, kaip tai suprantama pagal 10 straipsnį?

4.    Ketvirta, ar Reglamento (ES) Nr. 596/2014 10 straipsnis turi būti aiškinamas taip, jog tam, kad viešai neatskleista informacija būtų atskleidžiama atliekant įprastines su darbu susijusias žurnalisto profesines pareigas, toks atskleidimas turi būti būtinas atliekant šias profesines pareigas ir juo laikomasi proporcingumo principo?“

____________

1 OL L 96, 2003, p. 16.

2 OL L 339, 2003, p. 70.

3 OL L 173, 2014, p. 1