Language of document :

Cerere de decizie preliminară introdusă de Cour d’appel de Paris (Franța) la 9 iulie 2020 – A/Autorité des marchés financiers

(Cauza C-302/20)

Limba de procedură: franceza

Instanța de trimitere

Cour d’appel de Paris

Părțile din procedura principală

Reclamant: A

Cealaltă parte din procedură : Autorité des marchés financiers

Întrebările preliminare

În primul rând:

Articolul 1 punctul 1 primul paragraf din Directiva 2003/6/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 28 ianuarie 2003 privind utilizările abuzive ale informațiilor confidențiale și manipulările pieței (abuzul de piață)1 , coroborat cu articolul 1 alineatul (1) din Directiva 2003/124/CE a Comisiei din 22 decembrie 2003 de stabilire a normelor de aplicare a Directivei 2003/6/CE a Parlamentului European și a Consiliului privind definiția și publicarea informațiilor confidențiale și definiția manipulărilor pieței2 , trebuie interpretat în sensul că o informație privind viitoarea publicare a unui articol de presă care răspândește un zvon de piață în legătură cu un emitent de instrument financiar poate îndeplini cerința preciziei impusă de aceste articole pentru calificarea unei informații confidențiale?

Împrejurarea că articolul de presă, a cărui viitoare publicare constituie informația în cauză, menționează ( cu titlu de zvon de piață ( prețul unei oferte publice de cumpărare influențează aprecierea caracterului precis al informației în cauză?

Notorietatea jurnalistului care a semnat articolul, reputația organului de presă care a asigurat publicarea acestuia și influența efectiv semnificativă („ex post”) a acestei publicări asupra cursului titlurilor la care se referă constituie elemente relevante pentru aprecierea caracterului precis al informației în cauză?

În al doilea rând, în cazul unui răspuns [potrivit căruia] o informație precum cea în discuție poate îndeplini cerința de precizie necesară:

Articolul 21 din Regulamentul (UE) nr. 596/2014 al Parlamentului European și al Consiliului din 16 aprilie 2014 privind abuzul de piață (regulamentul privind abuzul de piață) și de abrogare a Directivei 2003/6/CE a Parlamentului European și a Consiliului și a Directivelor 2003/124/CE, 2003/125/CE și 2004/72/CE ale Comisiei3 trebuie interpretat în sensul că divulgarea de către un jurnalist uneia dintre sursele sale obișnuite a unei informații privind viitoarea publicare a unui articol semnat de el care răspândește un zvon de piață se efectuează „în scopuri jurnalistice”?

Răspunsul la această întrebare depinde în special de aspectul dacă jurnalistul a fost sau nu informat cu privire la zvonul de piață de către această sursă sau dacă divulgarea informației privind viitoarea publicare a articolului era sau nu utilă pentru obținerea din această sursă a unor clarificări cu privire la credibilitatea zvonurilor?

În al treilea rând, articolele 10 și 21 din Regulamentul (UE) nr. 596/2014 trebuie interpretate în sensul că, chiar și atunci când o informație privilegiată este divulgată de un jurnalist „în scopuri jurnalistice”, în sensul articolului 21, caracterul licit sau ilicit al divulgării necesită să se aprecieze dacă aceasta se face „în exercitarea normală [...a] profesiei [de jurnalist]”, în sensul articolului 10?

În al patrulea rând, articolul 10 din Regulamentul (UE) nr. 596/2014 trebuie interpretat în sensul că, pentru a avea loc în exercitarea normală a profesiei de jurnalist, divulgarea unei informații privilegiate trebuie să fie strict necesară pentru exercitarea acestei profesii și să respecte principiul proporționalității?

____________

1     JO 2003, L 96, p. 16, Ediție specială, 06/vol. 5, p. 210.

2     JO 2003, L 339, p. 70, Ediție specială, 06/vol. 5, p. 243.

3     JO 2014, L 173, p. 1.