Language of document :

Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Cour d’appel de Paris (Francúzsko) 9. júla 2020 – A – ďalší účastník konania: Autorité des marchés financiers

(vec C-302/20)

Jazyk konania: francúzština

Vnútroštátny súd, ktorý podal návrh na začatie prejudiciálneho konania

Cour d’appel de Paris

Účastníci konania pred vnútroštátnym súdom

Žalobca: A

Ďalší účastník konania: Autorité des marchés financiers

Prejudiciálne otázky

1.    V prvom rade:

a)    má sa článok 1 bod 1 prvý pododsek smernice Európskeho parlamentu a Rady 2003/6/ES z 28. januára 2003 o obchodovaní s využitím dôverných informácií a o manipulácii s trhom (zneužívanie trhu)1 v spojení s článkom 1 ods. 1 smernice Komisie 2003/124/ES z 22. decembra 2003, ktorou sa vykonáva smernica Európskeho parlamentu a Rady 2003/6/ES, pokiaľ ide o vymedzenie a zverejňovanie dôverných informácií a vymedzenie manipulácie s trhom2 , vykladať v tom zmysle, že informácia týkajúca sa pripravovaného zverejnenia novinového článku sprostredkovávajúceho nepotvrdené informácie z trhu o emitentoch finančných nástrojov môže zodpovedať požiadavke presnosti vyžadovanej týmito článkami na účely jej kvalifikácie ako dôvernej informácie?

b)    má okolnosť, že novinový článok, ktorého pripravované zverejnenie predstavuje dotknutú informáciu, uvádza ( ako nepotvrdenú informáciu z trhu ( cenu verejnej ponuky na kúpu, vplyv na posúdenie presnej povahy dotknutej informácie?

c)    sú všeobecná známosť novinára, ktorý sa pod článok podpísal, povesť tlačového orgánu, ktorý zabezpečil jeho zverejnenie, a skutočne významný vplyv („ex post“) tohto zverejnenia na cenu cenných papierov, na ktoré sa vzťahuje, relevantnými okolnosťami na posúdenie presnej povahy dotknutej informácie?

2.    V druhom rade, v prípade odpovede, podľa ktorej informácia, akou je informácia v tomto konaní, môže naplniť požadovanú požiadavku presnosti:

a)    má sa článok 21 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 596/2014 zo 16. apríla 2014 o zneužívaní trhu (nariadenie o zneužívaní trhu) a o zrušení smernice Európskeho parlamentu a Rady 2003/6/ES a smerníc Komisie 2003/124/ES, 2003/125/ES a 2004/72/ES3 vykladať v tom zmysle, že skutočnosť, že novinár poskytne jednému zo svojich obvyklých zdrojov informáciu, ktorá sa týka pripravovaného zverejnenia ním napísaného článku sprostredkovávajúceho nepotvrdené informácie z trhu, sa považuje za uskutočnenú „na účely žurnalistiky“?

b)    závisí odpoveď na túto otázku najmä od toho, či tento zdroj informoval alebo neinformoval novinára o nepotvrdených informáciách z trhu alebo či poskytnutie informácie o pripravovanom zverejnení článku bolo alebo nebolo užitočné na získanie objasnenia od tohto zdroja, pokiaľ ide o dôveryhodnosť nepotvrdených informácií?

3.    V treťom rade majú sa články 10 a 21 nariadenia (EÚ) č. 596/2014 vykladať v tom zmysle, že hoci je dôverná informácia zverejnená novinárom „na účely žurnalistiky“ v zmysle článku 21, oprávnenosť alebo neoprávnenosť zverejnenia si vyžaduje posúdenie, či sa zverejnenie uskutočnilo „v rámci normálneho výkonu… povolania [novinára]“ v zmysle článku 10?

4.    V štvrtom rade má sa článok 10 nariadenia (EÚ) č. 596/2014 vykladať v tom zmysle, že na to, aby sa zverejnenie dôvernej informácie uskutočnilo v rámci normálneho výkonu povolania novinára, musí byť striktne nevyhnutné na výkon tohto povolania a rešpektovať zásadu proporcionality?

____________

1 Ú. v. EÚ L 96, 2003, s. 16; Mim. vyd. 06/004, s. 367.

2 Ú. v. EÚ L 339, 2003, s. 70; Mim. vyd. 06/006, s. 348.

3     Ú. v. EÚ L 173, 2014, s. 1.