Language of document :

2020 m. liepos 24 d. Tribunal du travail du Brabant wallon, division Wavre (Belgija) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje PR / Agence fédérale pour l'Accueil des demandeurs d'asile (Fedasil)

(Byla C-335/20)

Proceso kalba: prancūzų

Prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas

Tribunal du travail du Brabant wallon, division Wavre

Šalys pagrindinėje byloje

Ieškovas: PR

Atsakovė: Agence fédérale pour l'Accueil des demandeurs d'asile (Fedasil)

Prejudiciniai klausimai

1.    Ar valstybės administracinės institucijos priimtas sprendimas pakeisti privalomą prieglobsčio prašytojo registracijos priėmimo centre vietą, kuriuo pirmiausia siekiama palengvinti prieglobsčio prašytojo perdavimą už jo [tarptautinės] apsaugos prašymo nagrinėjimą atsakingai valstybei, aiškintinas kaip parengiamoji faktinio perdavimo priemonė, kai prieglobsčio prašytojas nacionaliniame teisme pateikė prašymą panaikinti šią išsiuntimo priemonę ir sustabdyti jos vykdymą, jau yra šios išsiuntimo priemonės vykdymas, kaip tai suprantama pagal reglamentą „Dublinas III1 “?

2.    Jeigu atsakymas būtų teigiamas, ar vienintelė priemonė – stabdomąjį poveikį turintis prašymas, t. y. 1980 m. gruodžio 15 d. Įstatymo dėl užsieniečių atvykimo į šalies teritoriją, gyvenimo šalyje, įsikūrimo ir išsiuntimo iš jos 39/82 straipsnio 4 dalyje numatytas ypatingos skubos tvarka teikiamas prašymas sustabdyti vykdymą, teisė pateikti kurį suteikiama prieglobsčio prašytojui, paragintam pateikti savo tarptautinės apsaugos prašymą nagrinėti kitoje valstybėje narėje, susijęs su neišvengiamai vykdytina išsiuntimo ar grąžinimo priemone, yra veiksminga teisės gynimo priemonė, kaip tai suprantama pagal reglamento „Dublinas III“ 27 straipsnį?

____________

1 2013 m. birželio 26 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 604/2013, kuriuo išdėstomi valstybės narės, atsakingos už trečiosios šalies piliečio arba asmens be pilietybės vienoje iš valstybių narių pateikto tarptautinės apsaugos prašymo nagrinėjimą, nustatymo kriterijai ir mechanizmai (OL L 180, 2013, p. 31).