Language of document :

Az Appeals Service Northern Ireland (Egyesült Királyság) által 2020. április 7-én benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem – VI kontra Commissioners for Her Majesty’s Revenue and Customs

(C-247/20. sz. ügy)

Az eljárás nyelve: angol

A kérdést előterjesztő bíróság

Appeals Service Northern Ireland

Az alapeljárás felei

Felperes: VI

Alperes: Commissioners for Her Majesty’s Revenue and Customs

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések

Köteles-e az állandó tartózkodásra jogosult, EGT-állampolgársággal rendelkező gyermek teljes körű egészségbiztosítást fenntartani ahhoz, hogy megőrizze a 2016. évi rendelet 4. cikkének (1) bekezdése értelmében önellátó személyként őt megillető tartózkodási jogot?

A 2004/38 irányelv1 7. cikkének (1) bekezdésére és az Európai Unió Bírósága Teixiera ítéletének (C-480/08) 70. pontjában szereplő ítélkezési gyakorlatra tekintettel ellentétes-e az uniós joggal a bevándorlásról (Európai Gazdasági Térség) szóló 2016. évi rendelet 4. cikke (3) bekezdésének (b) pontjában meghatározott követelmény (amely szerint a bevándorlásról [Európai Gazdasági Térség] szóló 2016. évi rendelet 16. cikke (2) bekezdése (b) pontjának (ii) alpontjára tekintettel valamely diák vagy önellátó személy kizárólag abban az esetben rendelkezik az Egyesült Királyságban teljes körű egészségbiztosítással, ha e személy és az összes releváns családtagja is a szóban forgó egészségbiztosítás kedvezményezettje)?

Az Ahmad v. Secretary of State for the Home Department ítélet [2014] EWCA Civ 988, 53. pontjában szereplő határozatot követően „kölcsönös megállapodásoknak” minősülnek-e az egészségbiztosítást illetően az Egyesült Királyság és az Ír Köztársaság között hatályban lévő, a közös utazási térségre vonatkozó kölcsönös megállapodások, következésképpen azok a 2016. évi rendelet 4. cikkének (1) bekezdése értelmében vett teljes körű egészségbiztosításról rendelkeznek-e?

____________

1 Az Unió polgárainak és családtagjaiknak a tagállamok területén történő szabad mozgáshoz és tartózkodáshoz való jogáról, valamint az 1612/68/EGK rendelet módosításáról, továbbá a 64/221/EGK, a 68/360/EGK, a 72/194/EGK, a 73/148/EGK, a 75/34/EGK, a 75/35/EGK, a 90/364/EGK, a 90/365/EGK és a 93/96/EGK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló, 2004. április 29-i 2004/38/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv (HL 2004. L 158., 77. o.; magyar nyelvű különkiadás 5. fejezet, 5. kötet, 46. o.; helyesbítés: HL 2009. L 274., 47. o.).