Language of document :

Преюдициално запитване от Centrale Raad van Beroep (Нидерландия), постъпило на 29 юни 2020 г. — K/Raad van bestuur van het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen (Uwv)

(Дело C-285/20)

Език на производството: нидерландски

Запитваща юрисдикция

Centrale Raad van Beroep

Страни в главното производство

Жалбоподател: K

Ответник: Raad van bestuur van het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen (Uwv)

Преюдициални въпроси

Трябва ли член 65, параграфи 2 и 5 от Регламент (ЕО) № 883/20041 да се тълкуват в смисъл, че напълно безработно лице, което по време на получаването на обезщетения по смисъла на член 11, параграф 2 от този регламент в компетентната държава членка и/или преди прекратяване на трудовото си правоотношение премества пребиваването си в друга държава членка, има право на обезщетение за безработица съгласно законодателството на държавата членка, в която пребивава?

От значение ли са причините, напр. семейни причини, поради които това лице премества пребиваването си в държава членка, различна от компетентната държава?

____________

1 Регламент на Европейския парламент и на Съвета от 29 април 2004 година за координация на системите за социална сигурност (ОВ 2004, L 166, стр. 1; Специално издание на български език, 2007 г., глава 5, том 7, стр. 82).